รายวิชา MK314(S) การบริหารการค้าปลีก (Retailing Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ศิลปและส่วนประกอบในการออกแบบการจัดแสดงสินค้า
  บทที่ 2 : หลักการออกแบบการจัดแสดงสินค้า
  บทที่ 3 :กระบวนการเริ่มดำเนินกิจการค้าปลีก
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ศิลปและส่วนประกอบในการออกแบบการจัดแสดงสินค้า
  บทที่ 2 : หลักการออกแบบการจัดแสดงสินค้า
  บทที่ 3 :กระบวนการเริ่มดำเนินกิจการค้าปลีก
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม : Reference