รายวิชา MK313 การขายโดยบุคคล (Personal Selling)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายโดยบุคคล
  บทที่ 2 : บุคลิกภาพของนักขายมืออาชีพ
  บทที่ 3 : ทักษะการสื่อสารสำหรับนักขาย
  บทที่ 4 : เข้าใจผู้ซื้อเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงานขาย
  บทที่ 5 : เตรียมความรู้เพื่อความสำเร็จของงานขาย
  บทที่ 6 : การแสวงหาผู้มุ่งหวัง
  บทที่ 7 : การวางแผนการขาย
  บทที่ 8 : การเข้าพบและการเสนอขายแบบมืออาชีพ
  บทที่ 9 : การตอบข้อโต้แย้งและปิดการขาย
  บทที่10 : การติดตามผลหลังการขาย
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายโดยบุคคล
  บทที่ 2 : บุคลิกภาพของนักขายมืออาชีพ
  บทที่ 3 : ทักษะการสื่อสารสำหรับนักขาย
  บทที่ 4 : เข้าใจผู้ซื้อเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงานขาย
  บทที่ 5 : เตรียมความรู้เพื่อความสำเร็จของงานขาย
  บทที่ 6 : การแสวงหาผู้มุ่งหวัง
  บทที่ 7 : การวางแผนการขาย
  บทที่ 8 : การเข้าพบและการเสนอขายแบบมืออาชีพ
  บทที่ 9 : การตอบข้อโต้แย้งและปิดการขาย
  บทที่10 : การติดตามผลหลังการขาย
  บรรณานุกรม: Reference