รายวิชา MK414 การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวความคิดทางการตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 2 : ประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม
  บทที่ 3 : โครงสร้างองค์การในตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 4 :ลักษณะตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 5 :ลักษณะความต้องการในตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 6 :แรงกระตุ้นและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
  บทที่ 7 : การจัดการและการวางแผนทางการตลาด
  บทที่ 8 : การวิจัยตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 9 : การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  บทที่10 :การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  บทที่11 : การจัดการช่องทางการตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่12 : การจัดการราคาสินค้าอุตสาหกรรม
  บทที่13 : การจัดการการส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่14 : การบริหารการกระจายตัวสินค้า
  บทที่15 :การบริการลูกค้า
  บทที่16 :การควบคุมในตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่17 : รัฐบาลและการตลาดอุตสาหกรรม
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวความคิดทางการตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 2 : ประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม
  บทที่ 3 : โครงสร้างองค์การในตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 4 :ลักษณะตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 5 :ลักษณะความต้องการในตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 6 :แรงกระตุ้นและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
  บทที่ 7 : การจัดการและการวางแผนทางการตลาด
  บทที่ 8 : การวิจัยตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่ 9 : การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  บทที่10 :การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  บทที่11 : การจัดการช่องทางการตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่12 : การจัดการราคาสินค้าอุตสาหกรรม
  บทที่13 : การจัดการการส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่14 : การบริหารการกระจายตัวสินค้า
  บทที่15 :การบริการลูกค้า
  บทที่16 :การควบคุมในตลาดอุตสาหกรรม
  บทที่17 : รัฐบาลและการตลาดอุตสาหกรรม