รายวิชา MK203(48) หลักการตลาด (Principle of Marketing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : แนวความคิดทั่วไปทางการตลาด
  บทที่ 2 : ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
  บทที่ 3 : การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด
  บทที่ 4 : ระบบข้อมูลและการวิจัยตลาด
  บทที่ 5 : ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
  บทที่ 6 : ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ
  บทที่ 7 : การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย
  บทที่ 8 : แนวความคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์
  บทที่ 9 : หีบห่อและตราสินค้า
  บทที่ 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  บทที่ 11 : ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา
  บทที่ 12 : กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า
  บทที่ 13 : การค้าปลีกและการค้าส่ง
  บทที่ 14 : การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด
  บทที่ 15 : การโฆษณา
  บทที่ 16 : การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร
  บทที่ 17 : การขายโดยบุคคล
  บทที่ 18 : การบริหารการขาย
  บทที่ 19 : การตลาดระหว่างประเทศ
  บทที่ 20 : ตลาดบริการ
  บทที่ 21 : การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่ 22 : การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
  บทที่ 23 : การตลาดและสังคม
  บทที่ 24 : การตลาดในอนาคต
  บทที่ 5 : ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
  บทที่ 13 : การค้าปลีกและการค้าส่ง
  บทที่ 14 : การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด
  บทที่ 15 : การโฆษณา
  บทที่ 16 : การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร
  บทที่ 17 : การขายโดยบุคคล
  บทที่ 18 : การบริหารการขาย
  บทที่ 19 : การตลาดระหว่างประเทศ
  บทที่ 20 : ตลาดบริการ
  บทที่ 21 : การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่ 22 : การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
  บทที่ 23 : การตลาดและสังคม
  บทที่ 24 : การตลาดในอนาคต
  บทที่ 12 : กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า
  บทที่ 8 : แนวความคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์
  บทที่ 9 : หีบห่อและตราสินค้า
  บทที่ 11 : ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา
  บทที่ 3 : การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด
  บทที่ 4 : ระบบข้อมูลและการวิจัยตลาด
  บทที่ 6 : ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ
  บทที่ 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  บทที่ 7 : การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย
  บทที่ 2 : ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
  บทที่ 1 : แนวความคิดทั่วไปทางการตลาด