รายวิชา MK304(H) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
  บทที่ 2 : ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค
  บทที่ 3 : อิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางประชากร...
  บทที่ 4 : อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
  บทที่ 5 : ชั้นสังคม
  บทที่ 6 : กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว
  บทที่ 7 : แบบการดำรงชีวิตและบุคลิกภาพของผู้บริโภค
  บทที่ 8 : การตระหนักถึงปัญหา
  บทที่ 9 : กระบวนการค้นหา
  บทที่10 : แหล่งของสารสนเทศทางการตลาด
  บทที่11 : กระบวนการสารสนเทศ
  บทที่12 : การประเมินผลทางเลือก
  บทที่13 : ทางเลือกและผลได้
  บทที่14 : การขยายตัวของนวกรรม
  บทที่15 : พฤติกรรมการซื้อในกิจการร้านค้าปลีก
  บทที่16 : การนิยมผู้บริโภค
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
  บทที่ 2 : ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค
  บทที่ 3 : อิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางประชากร...
  บทที่ 4 : อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
  บทที่ 5 : ชั้นสังคม
  บทที่ 6 : กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว
  บทที่ 7 : แบบการดำรงชีวิตและบุคลิกภาพของผู้บริโภค
  บทที่ 8 : การตระหนักถึงปัญหา
  บทที่ 9 : กระบวนการค้นหา
  บทที่10 : แหล่งของสารสนเทศทางการตลาด
  บทที่11 : กระบวนการสารสนเทศ
  บทที่12 : การประเมินผลทางเลือก
  บทที่13 : ทางเลือกและผลได้
  บทที่14 : การขยายตัวของนวกรรม
  บทที่15 : พฤติกรรมการซื้อในกิจการร้านค้าปลีก
  บทที่16 : การนิยมผู้บริโภค