รหัสวิชา รายละเอียด
 
  HO201(48)
อ่านกันเถอะ...
สารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการจัดการโรงแรม 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO HOTEL MANAGEMENT IMFORMATION SYSTEM)
-
  HO201(48)
อ่านกันเถอะ...
สารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการจัดการโรงแรม 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO HOTEL MANAGEMENT IMFORMATION SYSTEM)
-
  HO203
อ่านกันเถอะ...
ระบบการผลิตอาหาร 3 หน่วย
(Food Production System)
ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมคุณภาพและความสัมพันธ์ระหว่างเวลา แรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตอาหาร วิธีการกำหนดนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนลักษณะสินค้าที่ใกล้เคียงกับอาหาร ต้องมีการดูงานประกอบการเรียน
  HO203
อ่านกันเถอะ...
ระบบการผลิตอาหาร 3 หน่วย
(Food Production System)
ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมคุณภาพและความสัมพันธ์ระหว่างเวลา แรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตอาหาร วิธีการกำหนดนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนลักษณะสินค้าที่ใกล้เคียงกับอาหาร ต้องมีการดูงานประกอบการเรียน
  HO303(38)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร - หน่วย
(Food Production Technology)
-
  HO303(38)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร - หน่วย
(Food Production Technology)
-
  HO303(41)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร - หน่วย
(Food Production Technology)
-
  HO303(41)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร - หน่วย
(Food Production Technology)
-
  HO304(48)
อ่านกันเถอะ...
Food & Beverage Management 3 หน่วย
(การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม )
-
  HO304(48)
อ่านกันเถอะ...
Food & Beverage Management 3 หน่วย
(การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม )
-
  HO305(48)
อ่านกันเถอะ...
งานแม่บ้าน 3 หน่วย
(HOUSEKEEPING MANAGEMENT)
-
  HO305(48)
อ่านกันเถอะ...
งานแม่บ้าน 3 หน่วย
(HOUSEKEEPING MANAGEMENT)
-
  HO306(54)
อ่านกันเถอะ...
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 หน่วย
(Food and Beverage Service)
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  HO306(54)
อ่านกันเถอะ...
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 หน่วย
(Food and Beverage Service)
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  HO410
อ่านกันเถอะ...
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 หน่วย
(Tourism Industry Management)
-
  HO410
อ่านกันเถอะ...
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 หน่วย
(Tourism Industry Management)
-
  HO411
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม 3 หน่วย
(Food & Beverage Control)
ศึกษา ธุรกิจอาหารไม่ใช่แค่คิดที่จะทำเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด แต่จะต้องมีความพร้อม ในการที่จะทำด้วย
  HO411
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม 3 หน่วย
(Food & Beverage Control)
ศึกษา ธุรกิจอาหารไม่ใช่แค่คิดที่จะทำเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด แต่จะต้องมีความพร้อม ในการที่จะทำด้วย
  HO416(47)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว 3 หน่วย
(Introduction To Travel and Tourism)
-
  HO416(47)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว 3 หน่วย
(Introduction To Travel and Tourism)
-
  HO420
อ่านกันเถอะ...
หลักการมัคคุเทศก์ 3 หน่วย
(Tourist Guide)
ศึกษาถึงความหมายและบทบาทของมัคคุเทศก์ การนำเที่ยว บุคลิกลักษณะของผู้นำ มารยาทต่าง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับมัคคุเทศก์ ขอบข่ายงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ มารยาททางการสมาคม และการเข้าสังคมทุกระดับชั้น รวมถึงศึกษาลึกลงไปอย่างชัดเจนในความต้องการของผู้มาเยือน และภาพพจน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม การพูดจา การเข้าสังคม และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการนำเที่ยว ความรู้ที่มัคคุเทศก์ควรต้องรู้ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับเอกสารการนำเที่ยว การเดินทางและการตรวจตราภาษีของศุลกากร ศึกษาถึงอุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมโดยเปรียบเทียบ
  HO420
อ่านกันเถอะ...
หลักการมัคคุเทศก์ 3 หน่วย
(Tourist Guide)
ศึกษาถึงความหมายและบทบาทของมัคคุเทศก์ การนำเที่ยว บุคลิกลักษณะของผู้นำ มารยาทต่าง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับมัคคุเทศก์ ขอบข่ายงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ มารยาททางการสมาคม และการเข้าสังคมทุกระดับชั้น รวมถึงศึกษาลึกลงไปอย่างชัดเจนในความต้องการของผู้มาเยือน และภาพพจน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม การพูดจา การเข้าสังคม และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการนำเที่ยว ความรู้ที่มัคคุเทศก์ควรต้องรู้ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับเอกสารการนำเที่ยว การเดินทางและการตรวจตราภาษีของศุลกากร ศึกษาถึงอุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมโดยเปรียบเทียบ