รายวิชา HO304(48) การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ
  คำนำ
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม
  บทที่ 2 : โครงสร้างสำหรับงานการบริหารโรงแรม
  บทที่ 3 :โครงสร้างและงานการบริหารของแนผกอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 4 : ห้องครัว
  บทที่ 5 : ตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 6 : การบริหารงานของแผนกการให้การบริหารทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 7 : งานภาคสนามเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
  บทที่ 8 : การวางแผนจัดทำรายการอาหาร
  บทที่ 9 : หลักการจัดโต๊ะและเสริฟ
  บทที่ 10 : ไวน์ และการเขียนบิลล์
  บทที่ 11 : คุณกับลูกค้าของคุณ
  บทที่ 12 : สิ่งที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด
  บทที่ 13 : มารยาทของบริกร
  บทที่ 14 : แนวโน้มของธุรกิจประเภทการให้บริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  บรรณานุกรม
  ปก
  สารบัญ
  คำนำ
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม
  บทที่ 2 : โครงสร้างสำหรับงานการบริหารโรงแรม
  บทที่ 3 :โครงสร้างและงานการบริหารของแนผกอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 4 : ห้องครัว
  บทที่ 5 : ตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 6 : การบริหารงานของแผนกการให้การบริหารทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 7 : งานภาคสนามเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
  บทที่ 8 : การวางแผนจัดทำรายการอาหาร
  บทที่ 9 : หลักการจัดโต๊ะและเสริฟ
  บทที่ 10 : ไวน์ และการเขียนบิลล์
  บทที่ 11 : คุณกับลูกค้าของคุณ
  บทที่ 12 : สิ่งที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด
  บทที่ 13 : มารยาทของบริกร
  บทที่ 14 : แนวโน้มของธุรกิจประเภทการให้บริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  บรรณานุกรม