รายวิชา HO306(54) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มโรงแรม
  บทที่2 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่3 การบริหารงานบุคคลและการฝึกอบรมในฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่5 ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตกและรายการอาหาร
  บทที่6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ
  บทที่7 การเตรียมการบริการ
  บทที่8 พนักงานและการบริการ
  บทที่9 รูปแบบการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
  บทที่10 งานขาย การตลาดและการควบคุมเงินสดของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มโรงแรม
  บทที่2 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่3 การบริหารงานบุคคลและการฝึกอบรมในฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่5 ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตกและรายการอาหาร
  บทที่6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ
  บทที่7 การเตรียมการบริการ
  บทที่8 พนักงานและการบริการ
  บทที่9 รูปแบบการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
  บทที่10 งานขาย การตลาดและการควบคุมเงินสดของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  บรรณานุกรม