รายวิชา HO201(48) สารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการจัดการโรงแรม (INTRODUCTION TO HOTEL MANAGEMENT IMFORMATION SYSTEM)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สารสนเทศเบื้องต้นของอุตสาหกรรมโรงแรม
  บทที่ 2 : การพัฒนาการบริหารสารสนเทศ
  บทที่ 3 : ทฤษฏีการบริหารกับสารสนเทศ
  บทที่ 4 : บทสรุปของสารสนเทศ
  บทที่ 5 : สารสนเทศการบริหารโรงแรม
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สารสนเทศเบื้องต้นของอุตสาหกรรมโรงแรม
  บทที่ 2 : การพัฒนาการบริหารสารสนเทศ
  บทที่ 3 : ทฤษฏีการบริหารกับสารสนเทศ
  บทที่ 4 : บทสรุปของสารสนเทศ
  บทที่ 5 : สารสนเทศการบริหารโรงแรม
  บรรณานุกรม