รายวิชา HO305(48) งานแม่บ้าน (HOUSEKEEPING MANAGEMENT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริหารงานโรงแรม
  บทที่ 2 : หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 3 : หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 4 : การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 5 : การทำความสะอาดห้องพักแขก
  บทที่ 6 : การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
  บทที่ 7 : การบริหารงานซักรีด
  บทที่ 8 : การจัดการห้องผ้า
  บทที่ 9 : การจัดการและควบคุมพัสดุอุปกรณ์ในแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 10 : งานปลีกย่อยของแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 11 : เอกสารและรายงานของแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 12 : การทำงานของแผนกแม่บ้านและแผนกอื่นในโรงแรม
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริหารงานโรงแรม
  บทที่ 2 : หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 3 : หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 4 : การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 5 : การทำความสะอาดห้องพักแขก
  บทที่ 6 : การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
  บทที่ 7 : การบริหารงานซักรีด
  บทที่ 8 : การจัดการห้องผ้า
  บทที่ 9 : การจัดการและควบคุมพัสดุอุปกรณ์ในแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 10 : งานปลีกย่อยของแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 11 : เอกสารและรายงานของแผนกแม่บ้าน
  บทที่ 12 : การทำงานของแผนกแม่บ้านและแผนกอื่นในโรงแรม
  บรรณานุกรม