รายวิชา HO410 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การเดินทางท่องเที่ยว
  บทที่2 : ความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  บทที่3 : ลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  บทที่4 : นักท่องเที่ยว
  บทที่5 : ทรัพยากรท่องเที่ยว
  บทที่6 : การขนส่ง
  บทที่7 : ปัจจัยพื้นฐานและระเบียบพิธีการ
  บทที่8 : สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
  บทที่9 : การจำหน่ายบริการท่องเที่ยว
  บทที่10 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ
  บทที่11 : องค์การที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การเดินทางท่องเที่ยว
  บทที่2 : ความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  บทที่3 : ลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  บทที่4 : นักท่องเที่ยว
  บทที่5 : ทรัพยากรท่องเที่ยว
  บทที่6 : การขนส่ง
  บทที่7 : ปัจจัยพื้นฐานและระเบียบพิธีการ
  บทที่8 : สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
  บทที่9 : การจำหน่ายบริการท่องเที่ยว
  บทที่10 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ
  บทที่11 : องค์การที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม