รายวิชา HO411 การควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Control)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 MAN คน
  บทที่2 MATERIAL วัสดุ
  บทที่3 MANAGEMENT การจัดการ
  บทที่4 เครื่องดื่ม
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 MAN คน
  บทที่2 MATERIAL วัสดุ
  บทที่3 MANAGEMENT การจัดการ
  บทที่4 เครื่องดื่ม
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก