รายวิชา HO303(38) เทคโนโลยีการผลิตอาหาร (Food Production Technology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : คุณสมบัติทางด้านกายภาพของอาหาร
  บทที่ 2 : คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
  บทที่ 3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร
  บทที่ 4 : การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร
  บทที่ 5 : การจัดการเกี่ยวกับการซื้อและการเก็บรักษาอาหาร
  บทที่ 6 : การเตรียมอาหาร
  บทที่ 7 : สาเหตุการเสียของอาหาร
  บทที่ 8 : การถนอมอาหาร
  ตาราง
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : คุณสมบัติทางด้านกายภาพของอาหาร
  บทที่ 2 : คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
  บทที่ 3 : เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร
  บทที่ 4 : การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร
  บทที่ 5 : การจัดการเกี่ยวกับการซื้อและการเก็บรักษาอาหาร
  บทที่ 6 : การเตรียมอาหาร
  บทที่ 7 : สาเหตุการเสียของอาหาร
  บทที่ 8 : การถนอมอาหาร
  ตาราง
  บรรณานุกรม