รายวิชา HO203 ระบบการผลิตอาหาร (Food Production System)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : งานในอุตสาหกรรมการบริการด้านอาหาร
  บทที่ 2 : การวางแผน
  บทที่ 3 : การควบคุมต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 4 : การควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 5 : รายการอาหาร
  บทที่ 6 : การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
  ภาคผนวก
  หนังสืออุเทศ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : งานในอุตสาหกรรมการบริการด้านอาหาร
  บทที่ 2 : การวางแผน
  บทที่ 3 : การควบคุมต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 4 : การควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม
  บทที่ 5 : รายการอาหาร
  บทที่ 6 : การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
  ภาคผนวก
  หนังสืออุเทศ