รายวิชา HO420 หลักการมัคคุเทศก์ (Tourist Guide)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของมัคคุเทศก์
  บทที่ 2 : บทบาท และหน้าที่ของมัคคุเทศก์
  บทที่ 3 : คุณลักษณะ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
  บทที่ 4 : กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
  บทที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
  บทที่ 6 : ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 7 : ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
  บทที่ 7 : ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว...(ต่อ)
  บทที่ 8 : รูปแบบการนำเที่ยว
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของมัคคุเทศก์
  บทที่ 2 : บทบาท และหน้าที่ของมัคคุเทศก์
  บทที่ 3 : คุณลักษณะ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
  บทที่ 4 : กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
  บทที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
  บทที่ 6 : ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 7 : ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
  บทที่ 7 : ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว...(ต่อ)
  บทที่ 8 : รูปแบบการนำเที่ยว
  บรรณานุกรม