รายวิชา HO416(47) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว (Introduction To Travel and Tourism)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ขอบเขตของการเดินทางและการท่องเที่ยว
  บทที่2 : แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
  บทที่3 : วงจรของการท่องเที่ยว
  บทที่4 : สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
  บทที่5 : ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการท่องเที่ยว
  บทที่6 : การเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว
  บทที่7 : สถิติข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
  บทที่8 : ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว
  บทที่9 : บริษัทนำเที่ยว
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ขอบเขตของการเดินทางและการท่องเที่ยว
  บทที่2 : แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
  บทที่3 : วงจรของการท่องเที่ยว
  บทที่4 : สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
  บทที่5 : ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการท่องเที่ยว
  บทที่6 : การเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว
  บทที่7 : สถิติข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
  บทที่8 : ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว
  บทที่9 : บริษัทนำเที่ยว
  บรรณานุกรม