รหัสวิชา รายละเอียด
 
  AC101
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 1 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการบัญชี ข้อสมมติฐานทางการบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีของกิจการขายบริการ กิจการขายสินค้า การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ การใช้สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การเปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
  AC101
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 1 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการบัญชี ข้อสมมติฐานทางการบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีของกิจการขายบริการ กิจการขายสินค้า การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ การใช้สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การเปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
  AC101(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) - หน่วย
(Principles Accounting)
-
  AC101(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) - หน่วย
(Principles Accounting)
-
  AC102
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 2 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การบีญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร และระบบบัญชีเดี่ยว
  AC102
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 2 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การบีญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร และระบบบัญชีเดี่ยว
  AC130
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีทั่วไป 3 หน่วย
(General Accounting)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีขั้นพื้นฐานของธุรกิจ จัดทำงบการเงินของธุรกิจโดยทั่วไปและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
  AC130
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีทั่วไป 3 หน่วย
(General Accounting)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีขั้นพื้นฐานของธุรกิจ จัดทำงบการเงินของธุรกิจโดยทั่วไปและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
  ac130
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีทั่วไป 3 หน่วย
(general accounting)
  ac130
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีทั่วไป 3 หน่วย
(general accounting)
  AC201(S)(43)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือ การบัญชีขั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Accounting 1)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีการจำแนกประเภทการวัดมูลค่าของสินทรัพย์รวมทั้งการแสดงรายการสินทรัพย์ต่าง ๆ ในงบดุล
  AC201(S)(43)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือ การบัญชีขั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Accounting 1)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีการจำแนกประเภทการวัดมูลค่าของสินทรัพย์รวมทั้งการแสดงรายการสินทรัพย์ต่าง ๆ ในงบดุล
  AC202(40)
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นกลาง 2 3 หน่วย
(Intermediate Accounting 2)
-
  AC202(40)
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นกลาง 2 3 หน่วย
(Intermediate Accounting 2)
-
  AC203(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีบริหาร - หน่วย
(Solutions for AC230's Problems)
-
  AC203(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีบริหาร - หน่วย
(Solutions for AC230's Problems)
-
  AC205
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีขั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Accounting)
-
  AC205
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีขั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Accounting)
-
  AC233
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3 หน่วย
(Assets, Liabilties and Owners Equity)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาหลักและวิธีการบัญชี การจำแนหประเภท การวัดมูลค่า การแสดงรายการสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ห้างหุ้นส่วน บริษัท)
  AC233
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3 หน่วย
(Assets, Liabilties and Owners Equity)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาหลักและวิธีการบัญชี การจำแนหประเภท การวัดมูลค่า การแสดงรายการสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ห้างหุ้นส่วน บริษัท)
  AC234
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีบริหาร 3 หน่วย
(Managerial Accounting)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาข้อมูลทางการบัญชีและกระบานการเสนอข้อสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผนและการควบคุมของฝ่ายบริหาร โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำงบประมาณตามแผนงาน ความสัมพันธ์ของต้นทุน - จำนวน - กำไร ต้นทุนมาตรฐานและการประเมิณผลการทำงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษากระบวนการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร
  AC234
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีบริหาร 3 หน่วย
(Managerial Accounting)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาข้อมูลทางการบัญชีและกระบานการเสนอข้อสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผนและการควบคุมของฝ่ายบริหาร โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำงบประมาณตามแผนงาน ความสัมพันธ์ของต้นทุน - จำนวน - กำไร ต้นทุนมาตรฐานและการประเมิณผลการทำงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษากระบวนการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร
  AC234(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีบริหาร 3 หน่วย
(Solutions for AC234's Problems)
-
  AC234(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีบริหาร 3 หน่วย
(Solutions for AC234's Problems)
-
  AC300
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการค้าร่วม การขายผ่อนชำระ การฝากขายการประกันภัย การบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การแก้ไขข้อผิดพลาดและการแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน
  AC300
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการค้าร่วม การขายผ่อนชำระ การฝากขายการประกันภัย การบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การแก้ไขข้อผิดพลาดและการแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน
  AC300(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีชั้นกลาง 1 - หน่วย
(Solutions for AC300's Problems)
-
  AC300(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีชั้นกลาง 1 - หน่วย
(Solutions for AC300's Problems)
-
  AC301(H)
อ่านกันเถอะ...
ป้ญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน1 - หน่วย
(PROGRAMMED COST Accounting 1(For Self-Srudy))
-
  AC301(H)
อ่านกันเถอะ...
ป้ญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน1 - หน่วย
(PROGRAMMED COST Accounting 1(For Self-Srudy))
-
  AC302 (H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 2 - หน่วย
(Programmed Cost Accounting)
-
  AC302 (H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 2 - หน่วย
(Programmed Cost Accounting)
-
  AC311
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีต้นทุน 1 3 หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักบัญชีในองค์การธุรกิจ ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ งบประมาณสมบูรณ์แบบ งบประมาณยืดหยุ่น ได้และต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนผันแปร
  AC311
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีต้นทุน 1 3 หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักบัญชีในองค์การธุรกิจ ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ งบประมาณสมบูรณ์แบบ งบประมาณยืดหยุ่น ได้และต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนผันแปร
  AC311(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1 - หน่วย
(Solutions for AC311's Problems)
-
  AC311(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1 - หน่วย
(Solutions for AC311's Problems)
-
  AC312(47)
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีต้นทุน 2 3 หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทุน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนงานผลิตเป็นช่วง ของเสียหน่วยที่บกพร่อง การสิ้นเปลืองและเศษซาก ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาแบบต่าง ๆ งบประมาณจ่ายลงทุนการวัดผลการปฎิบัติงาน การกระจายอำนาจและการกำหนดราคาโอน
  AC312(47)
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีต้นทุน 2 3 หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทุน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนงานผลิตเป็นช่วง ของเสียหน่วยที่บกพร่อง การสิ้นเปลืองและเศษซาก ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาแบบต่าง ๆ งบประมาณจ่ายลงทุนการวัดผลการปฎิบัติงาน การกระจายอำนาจและการกำหนดราคาโอน
  AC344
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีเฉพาะเรื่อง 3 หน่วย
(Specialized Accounting)
ศึกษาระบบการปฎิบัติงานและวิธีการบัญชีของกิจการคมนาคม และสาธารณูปโภค เช่น กิจการท่าเรือ และคลังสินค้า กิจการเดินรถประจำทาง กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการรถไฟ กิจการไฟฟ้า กิจการประปา โทรศัพท์ และกิจการไปรษณีย์โทรเลข
  AC344
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีเฉพาะเรื่อง 3 หน่วย
(Specialized Accounting)
ศึกษาระบบการปฎิบัติงานและวิธีการบัญชีของกิจการคมนาคม และสาธารณูปโภค เช่น กิจการท่าเรือ และคลังสินค้า กิจการเดินรถประจำทาง กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการรถไฟ กิจการไฟฟ้า กิจการประปา โทรศัพท์ และกิจการไปรษณีย์โทรเลข
  AC347
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีโรงพยาบาล 3 หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาระบบบัญชีที่ใช้สำหรับการดำเนินงานในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีช่วยในการวางแผนและการควบคุม การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้าง สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคาการบัญชีต้นทุนการทำงบประมาณและวิเคราะห์ผลงาน
  AC347
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีโรงพยาบาล 3 หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาระบบบัญชีที่ใช้สำหรับการดำเนินงานในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีช่วยในการวางแผนและการควบคุม การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้าง สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคาการบัญชีต้นทุนการทำงบประมาณและวิเคราะห์ผลงาน
  AC348
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีโรงแรม 3 หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาถึงหลักและวิธีการปฏิบัติงานทางการบัญชีของธุรกิจการโรงแรม ตลอดจน หน้าที่และการบริหารงานทางการบัญชีสำหรับแผนกงานต่าง ๆ ทั้งนี้โดยเน้นในด้านการควบคุมให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
  AC348
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีโรงแรม 3 หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาถึงหลักและวิธีการปฏิบัติงานทางการบัญชีของธุรกิจการโรงแรม ตลอดจน หน้าที่และการบริหารงานทางการบัญชีสำหรับแผนกงานต่าง ๆ ทั้งนี้โดยเน้นในด้านการควบคุมให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
  AC400
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ การบัญชี สำหรับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รวมทั้งการจัดทำงบการเนรวมในลักษณะต่าง ๆ
  AC400
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ การบัญชี สำหรับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รวมทั้งการจัดทำงบการเนรวมในลักษณะต่าง ๆ
  AC409
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์งบการเงิน 3 หน่วย
(Analysis of Financial Statements)
ศึกษาโดยละเอียดในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคาระห์อัตราร้อยละของปิฐาน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ความคล่องตีวทางการเงินระยะสั้น การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบแสดงแหล่งที่มาแ
  AC409
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์งบการเงิน 3 หน่วย
(Analysis of Financial Statements)
ศึกษาโดยละเอียดในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคาระห์อัตราร้อยละของปิฐาน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ความคล่องตีวทางการเงินระยะสั้น การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบแสดงแหล่งที่มาแ
  AC409(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน - หน่วย
(Solutions for AC409's Problems)
-
  AC409(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน - หน่วย
(Solutions for AC409's Problems)
-
  AC801(H)
อ่านกันเถอะ...
การฝึกหัดงานทางการบัญชี - หน่วย
(Accounting Internship)
-
  AC801(H)
อ่านกันเถอะ...
การฝึกหัดงานทางการบัญชี - หน่วย
(Accounting Internship)
-