รายวิชา AC400 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การรวมกิจการ
  บทที่1 : การรวมกิจการ(ต่อ)
  บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน
  บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน(ต่อ)
  บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น
  บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น(ต่อ)
  บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ
  บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ-)
  บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ)
  บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ
  บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ(ต่อ)
  บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร
  บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร(ต่อ)
  บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้
  บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้(ต่อ)
  บทที่8 : งบการเงินรวม
  บทที่8 : งบการเงินรวม(ต่อ)
  บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน
  บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน(ต่อ)
  บทที่10 : หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทย่อย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การรวมกิจการ
  บทที่1 : การรวมกิจการ(ต่อ)
  บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน
  บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน(ต่อ)
  บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น
  บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น(ต่อ)
  บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ
  บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ-)
  บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ)
  บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ
  บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ(ต่อ)
  บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร
  บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร(ต่อ)
  บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้
  บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้(ต่อ)
  บทที่8 : งบการเงินรวม
  บทที่8 : งบการเงินรวม(ต่อ)
  บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน
  บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน(ต่อ)
  บทที่10 : หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทย่อย
  บรรณานุกรม : Reference