รายวิชา AC347 การบัญชีโรงพยาบาล (Hospital Accounting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ลักษณะการดำเนินงานของโรงพยาบาล
  บทที่2 : ลักษณะของข้อมูลในระบบบัญชีโรงพยาบาล
  บทที่3 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญช
  บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี(ต่อ)
  บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
  บทที่5 : การควบคุมการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
  บทที่6 : การควบคุมทางด้านบัญชีเจ้าหนี้
  บทที่7 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหน
  บทที่8 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้(ต่อ)
  บทที่9 : สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคา
  บทที่10 : การควบคุมยาและเวชภัณฑ
  บทที่11 : การบัญชีต้นทุน-การจัดสรรต้นทุนในโรงพยาบาล
  บทที่12 : การจัดทำงบประมาณและงบประมาณเงินสด
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ลักษณะการดำเนินงานของโรงพยาบาล
  บทที่2 : ลักษณะของข้อมูลในระบบบัญชีโรงพยาบาล
  บทที่3 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญช
  บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี(ต่อ)
  บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
  บทที่5 : การควบคุมการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
  บทที่6 : การควบคุมทางด้านบัญชีเจ้าหนี้
  บทที่7 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหน
  บทที่8 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้(ต่อ)
  บทที่9 : สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคา
  บทที่10 : การควบคุมยาและเวชภัณฑ
  บทที่11 : การบัญชีต้นทุน-การจัดสรรต้นทุนในโรงพยาบาล
  บทที่12 : การจัดทำงบประมาณและงบประมาณเงินสด
  บรรณานุกรม : Reference