รายวิชา AC130 การบัญชีทั่วไป (General Accounting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจง : explanation
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน : Pre test
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : วิวัฒนาการบัญชี
  บทที่ 2 : งบการเงิน
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์รายการค้า
  บทที่ 4 : การบันทึกรายการบัญชีของกิจการขายบริการ
  บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า
  บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(ต่อ)
  บทที่ 6 : การปรับปรุงรายการบัญชี
  บทที่ 7 : กระดาษทำการ
  บทที่ 8 : สมุดรายวันเฉพาะ
  ประเมินผลหลังเรียน : Post test
  แนวตอบและเฉลย 1: Answer
  แนวตอบและเฉลย(ต่อ) : Answer
  แนวตอบและเฉลย2 : Answer
  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจง : explanation
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน : Pre test
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : วิวัฒนาการบัญชี
  บทที่ 2 : งบการเงิน
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์รายการค้า
  บทที่ 4 : การบันทึกรายการบัญชีของกิจการขายบริการ
  บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า
  บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(ต่อ)
  บทที่ 6 : การปรับปรุงรายการบัญชี
  บทที่ 7 : กระดาษทำการ
  บทที่ 8 : สมุดรายวันเฉพาะ
  ประเมินผลหลังเรียน : Post test
  แนวตอบและเฉลย 1: Answer
  แนวตอบและเฉลย(ต่อ) : Answer
  แนวตอบและเฉลย2 : Answer