รายวิชา AC409 การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  งบการเงิน 1
  งบการเงิน 2
  งบการเงิน 3
  การวิเคราะห์งบการเงิน 1
  การวิเคราะห์งบการเงิน 2
  การวิเคราะห์งบการเงิน 3
  งบกระแสเงินสด 1
  งบกระแสเงินสด 2
  งบกระแสเงินสด 3
  วิเคราะห์กำไร 1
  วิเคราะห์กำไร 2
  วิเคราะห์กำไร 3
  วิเคราะห์กำไร 4
  การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 1
  การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 2
  การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 3
  การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 4
  บทที่ 1-1
  บทที่ 1-2
  บทที่ 2-1
  บทที่ 2-2
  บทที่ 3-1
  บทที่ 3-2
  บทที่ 4
  บทที่ 5-1
  บทที่ 5-2
  ภาคผนวก
  งบการเงิน 1
  งบการเงิน 2
  งบการเงิน 3
  การวิเคราะห์งบการเงิน 1
  การวิเคราะห์งบการเงิน 2
  การวิเคราะห์งบการเงิน 3
  งบกระแสเงินสด 1
  งบกระแสเงินสด 2
  งบกระแสเงินสด 3
  วิเคราะห์กำไร 1
  วิเคราะห์กำไร 2
  วิเคราะห์กำไร 3
  วิเคราะห์กำไร 4
  การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 1
  การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 2
  การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 3
  การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 4
  บทที่ 1-1
  บทที่ 1-2
  บทที่ 2-1
  บทที่ 2-2
  บทที่ 3-1
  บทที่ 3-2
  บทที่ 4
  บทที่ 5-1
  บทที่ 5-2
  ภาคผนวก