รายวิชา AC233 การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (Assets, Liabilties and Owners Equity)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
  บทที่2 : ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
  บทที่3 : สินค้าคงเหลือ
  บทที่4 : เงินลงทุนระยะยาว
  บทที่5 : สินทรัพย์ถาวร
  บทที่6 : หนี้สินหมุนเวียน
  บทที่6 : หนี้สินหมุนเวียน(ต่อ)
  บทที่7 : หนี้สินระยะยาว
  บทที่8 : ห้างหุ้นส่วน
  บทที่9 : บริษัทจำกัด
  แบบผึกหัดบทที่1
  แบบผึกหัดบทที่2
  แบบผึกหัดบทที่3
  แบบผึกหัดบทที่4
  แบบผึกหัดบทที่5
  แบบผึกหัดบทที่6
  แบบผึกหัดบทที่7
  แบบผึกหัดบทที่8
  แบบผึกหัดบทที่9
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
  บทที่2 : ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
  บทที่3 : สินค้าคงเหลือ
  บทที่4 : เงินลงทุนระยะยาว
  บทที่5 : สินทรัพย์ถาวร
  บทที่6 : หนี้สินหมุนเวียน
  บทที่6 : หนี้สินหมุนเวียน(ต่อ)
  บทที่7 : หนี้สินระยะยาว
  บทที่8 : ห้างหุ้นส่วน
  บทที่9 : บริษัทจำกัด
  แบบผึกหัดบทที่1
  แบบผึกหัดบทที่2
  แบบผึกหัดบทที่3
  แบบผึกหัดบทที่4
  แบบผึกหัดบทที่5
  แบบผึกหัดบทที่6
  แบบผึกหัดบทที่7
  แบบผึกหัดบทที่8
  แบบผึกหัดบทที่9
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference