รายวิชา AC311 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์การธุรกิจ
  บทที่ 2 : ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนต่างๆ
  บทที่ 2 : ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวน และกำไร
  บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวน และกำไร(ต่อ)
  บทที่ 4 : การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
  บทที่ 4 : การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ(ต่อ)
  บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท
  บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท(ต่อ-)
  บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท(ต่อ)
  บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1
  บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1(ต่อ-)
  บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1(ต่อ)
  บทที่ 7 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่2
  บทที่ 7 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่2(ต่อ)
  บทที่ 8 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน...
  บทที่ 8 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์การธุรกิจ
  บทที่ 2 : ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนต่างๆ
  บทที่ 2 : ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวน และกำไร
  บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวน และกำไร(ต่อ)
  บทที่ 4 : การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
  บทที่ 4 : การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ(ต่อ)
  บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท
  บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท(ต่อ-)
  บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท(ต่อ)
  บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1
  บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1(ต่อ-)
  บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1(ต่อ)
  บทที่ 7 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่2
  บทที่ 7 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่2(ต่อ)
  บทที่ 8 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน...
  บทที่ 8 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference