รายวิชา AC312(47) การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนผันแปรได้
  บทที่ 2 : ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน
  บทที่ 4 : การปันส่วนต้นทุน
  บทที่ 5 : ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
  บทที่ 6 : การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต
  บทที่ 7 : ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง และเศษซาก
  บทที่ 8 : การวัดผลการปฏิบัติงาน
  บทที่ 9 : การกระจายส่วนงานและการกำหนดราคาโอน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนผันแปรได้
  บทที่ 2 : ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน
  บทที่ 4 : การปันส่วนต้นทุน
  บทที่ 5 : ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
  บทที่ 6 : การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต
  บทที่ 7 : ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง และเศษซาก
  บทที่ 8 : การวัดผลการปฏิบัติงาน
  บทที่ 9 : การกระจายส่วนงานและการกำหนดราคาโอน
  บรรณานุกรม : Reference