รายวิชา AC234 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : หน้าที่และงานในระบบบัญชี
  บทที่2 : งบการเงิน
  บทที่2 : งบการเงิน(ต่อ)
  บทที่3 : การวิเคราะห์งบการเงิน
  บทที่3 : การวิเคราะห์งบการเงิน(ต่อ)
  บทที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียน
  บทที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียน(ต่อ)
  บทที่5 : งบเงินสดรับและเงินสดจ่าย
  บทที่5 : งบเงินสดรับและเงินสดจ่าย(ต่อ)
  บทที่6 : ความยากลำบากในการวัดกำไร
  บทที่7 : งบประมาณ
  บทที่7 : งบประมาณ(ต่อ)
  บทที่8 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร
  บทที่8 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร(ต่อ)
  บทที่9 : ต้นทุนการผลิตและแนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
  บทที่9 : ต้นทุนการผลิตและแนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน(ต่อ)
  บทที่10 : งบประมาณยืดหยุ่นและมาตรฐานสำหรับการควบคุม
  บทที่10 : งบประมาณยืดหยุ่นและมาตรฐานสำหรับการควบคุม(ต่อ)
  บทที่11 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
  บทที่11 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์(ต่อ)
  บทที่12 : ต้นทุนที่มีความหมายและการตัดสินใจ
  บทที่12 : ต้นทุนที่มีความหมายและการตัดสินใจ(ต่อ)
  บทที่13 : การตัดสินใจลงทุน
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางมูลค่าปัจจุบัน
  คำศัพท์ทางบัญชี
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : หน้าที่และงานในระบบบัญชี
  บทที่2 : งบการเงิน
  บทที่2 : งบการเงิน(ต่อ)
  บทที่3 : การวิเคราะห์งบการเงิน
  บทที่3 : การวิเคราะห์งบการเงิน(ต่อ)
  บทที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียน
  บทที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียน(ต่อ)
  บทที่5 : งบเงินสดรับและเงินสดจ่าย
  บทที่5 : งบเงินสดรับและเงินสดจ่าย(ต่อ)
  บทที่6 : ความยากลำบากในการวัดกำไร
  บทที่7 : งบประมาณ
  บทที่7 : งบประมาณ(ต่อ)
  บทที่8 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร
  บทที่8 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร(ต่อ)
  บทที่9 : ต้นทุนการผลิตและแนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
  บทที่9 : ต้นทุนการผลิตและแนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน(ต่อ)
  บทที่10 : งบประมาณยืดหยุ่นและมาตรฐานสำหรับการควบคุม
  บทที่10 : งบประมาณยืดหยุ่นและมาตรฐานสำหรับการควบคุม(ต่อ)
  บทที่11 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
  บทที่11 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์(ต่อ)
  บทที่12 : ต้นทุนที่มีความหมายและการตัดสินใจ
  บทที่12 : ต้นทุนที่มีความหมายและการตัดสินใจ(ต่อ)
  บทที่13 : การตัดสินใจลงทุน
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางมูลค่าปัจจุบัน
  คำศัพท์ทางบัญชี