รายวิชา AC409(H) ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน (Solutions for AC409's Problems)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  แบบฝึกหัดที่1 : Comparative Satements and ratio Anlysis
  แบบฝึกหัดที่2 : การผันแปรในกำไรสุทธิ
  แบบฝึกหัดที่3 : Cash Flow
  แบบฝึกหัดที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปซึ่งทุนทรัพย์
  แบบฝึกหัดที่5 : การปรับปรุงการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง
  เฉลยแบบฝึกหัด
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 1
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 2
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 3
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 4
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 5
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 6
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 7
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 8
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 9
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 10
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 11
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 12
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย: ชุดที่ 13
  แบบฝึกหัดที่1 : Comparative Satements and ratio Anlysis
  แบบฝึกหัดที่2 : การผันแปรในกำไรสุทธิ
  แบบฝึกหัดที่3 : Cash Flow
  แบบฝึกหัดที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปซึ่งทุนทรัพย์
  แบบฝึกหัดที่5 : การปรับปรุงการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง
  เฉลยแบบฝึกหัด
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 1
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 2
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 3
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 4
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 5
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 6
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 7
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 8
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 9
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 10
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 11
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 12
  ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย: ชุดที่ 13