รายวิชา AC348 การบัญชีโรงแรม (Hospital Accounting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การดำเนินธุรกิจของโรงแรม
  บทที่2 : การบริหารงานโรงแรม
  บทที่3 : การบริหารงานสำนักงานส่วนหน้า
  บทที่4 : การควบคุมการจำหน่ายห้อง
  บทที่5 : การควบคุมการขายในภัตตาคาร
  บทที่6 : การบันทึกการขายในแผนกย่อย
  บทที่7 : ส่วนลด
  บทที่8 : การบันทึกและควบคุมบัญชีลูกหนี้
  บทที่9 : การตรวจรายได้และเงินสดรับ
  บทที่10 : สมุดขายและสมุดส่วนลด
  บทที่11 : การบันทึกการรับเงินสด
  บทที่12 : การบันทึกการขายของโรงแรมแบบพักถาวร.....
  บทที่13 : การบันทึกค่าขาย,ลูกหนี้,และเงินสดรับ.....
  บทที่14 : เงินเดือนจ่าย
  บทที่15 : การจัดซื้อและการบันทึกรายการวัสดุ
  บทที่16 : เงินสดจ่าย
  บทที่17 : สมุดบัญชีต่างๆ
  บทที่18 : สินทรัพย์ประจำ
  บทที่19 : บัญชีสินทรัพย์อื่น
  บทที่20 : หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
  บทที่21 : บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย
  บทที่22 : การสอบบัญชีอิสระ
  บทที่23 : หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมอาหาร
  บทที่24 : ตัวเลขทางสถิติของโรงแรม
  บทที่25 : สัญญาเช่าและข้อตกลงอื่นๆ
  บทที่26 : การรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องคำนวณ
  บทสรุป
  โจทย์ตัวอย่าง
  โจทย์ตัวอย่าง(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การดำเนินธุรกิจของโรงแรม
  บทที่2 : การบริหารงานโรงแรม
  บทที่3 : การบริหารงานสำนักงานส่วนหน้า
  บทที่4 : การควบคุมการจำหน่ายห้อง
  บทที่5 : การควบคุมการขายในภัตตาคาร
  บทที่6 : การบันทึกการขายในแผนกย่อย
  บทที่7 : ส่วนลด
  บทที่8 : การบันทึกและควบคุมบัญชีลูกหนี้
  บทที่9 : การตรวจรายได้และเงินสดรับ
  บทที่10 : สมุดขายและสมุดส่วนลด
  บทที่11 : การบันทึกการรับเงินสด
  บทที่12 : การบันทึกการขายของโรงแรมแบบพักถาวร.....
  บทที่13 : การบันทึกค่าขาย,ลูกหนี้,และเงินสดรับ.....
  บทที่14 : เงินเดือนจ่าย
  บทที่15 : การจัดซื้อและการบันทึกรายการวัสดุ
  บทที่16 : เงินสดจ่าย
  บทที่17 : สมุดบัญชีต่างๆ
  บทที่18 : สินทรัพย์ประจำ
  บทที่19 : บัญชีสินทรัพย์อื่น
  บทที่20 : หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
  บทที่21 : บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย
  บทที่22 : การสอบบัญชีอิสระ
  บทที่23 : หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมอาหาร
  บทที่24 : ตัวเลขทางสถิติของโรงแรม
  บทที่25 : สัญญาเช่าและข้อตกลงอื่นๆ
  บทที่26 : การรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องคำนวณ
  บทสรุป
  โจทย์ตัวอย่าง
  โจทย์ตัวอย่าง(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference