รายวิชา MI454 เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technolgy ( PR : MA 112, MI 211, และ PH 112 ))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ธรรมชาติแห่งการเคลื่อนไหวทางเคมี
  บทที่ 3 : ตัวแปรเสริมทางคณิตศาสตร์และธรรมชาติแห่งการเคลื่อนไหว...
  บทที่ 4 : การหมักแบบเก็บกักไม่ถ่ายเทและแบบปล่ยให้เชื้อจุลินทรีย์ไหลผ่าย
  บทที่ 5 : การหมักแบบคงที่ทางเคมี
  บทที่ 6 : การจัดทำอย่างปราณีตต่อการหมักแบบคงที่ทางเคมี
  บทที่ 7 : การตายของเซลล์ในขณะกำลังเจริญเติบโต
  บทที่ 8 : แหล่งพลังงานและธาตุคาร์บอนในการหมัก
  บทที่ 9 : การใช้แกสอ๊อกซิเจน
  บทที่10 : การปั่นกวน และให้อากาศในการหมัก
  บทที่11 : ผลของอ๊อกซิเจนในนนการหมัก
  บทที่12 : โภชนาการที่จำเป็นต่อการหมัก
  บทที่13 : อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการหมัก
  บทที่14 : ผลกระทบเนื่องจากพีเอชต่อการหมัก
  บทที่15 : ผลกระทบเนื่องจากค่าความไวของน้ำและโทนิซิตี้ต่อการหมัก
  บทที่16 : การเกิดผลผลิตจากการหมัก
  บทที่17 : ผลกระทบจากการยับยั้งและการกระตุ้นการเจริญเติบโตด้วยสารเคมี
  บทที่18 : เชื้อจุลินทรีย์ที่อัตราความเร็วในการเจริญเติบโตต่ำหรือเป็นศูนย์
  บทที่19 : ความล้าหลังในการเจริญเติบโต
  บทที่20 : การหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ผสม
  บทที่21 : การหมักแบบเก็บกักที่มีการซับสเตรต
  บทที่22 : แผ่นฟิลม์และก้อนชีวมวลในสื่อกลางการหมัก
  บทที่23 : การเจริญเติบโตเป็นโคโลนีบนพื้นผิวของสื่อกลางอาหารแข็ง
  บทที่24 : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับอัตโนมัติสังเคราะห์ของชีวมวล
  ภาคผนวก: Suplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ธรรมชาติแห่งการเคลื่อนไหวทางเคมี
  บทที่ 3 : ตัวแปรเสริมทางคณิตศาสตร์และธรรมชาติแห่งการเคลื่อนไหว...
  บทที่ 4 : การหมักแบบเก็บกักไม่ถ่ายเทและแบบปล่ยให้เชื้อจุลินทรีย์ไหลผ่าย
  บทที่ 5 : การหมักแบบคงที่ทางเคมี
  บทที่ 6 : การจัดทำอย่างปราณีตต่อการหมักแบบคงที่ทางเคมี
  บทที่ 7 : การตายของเซลล์ในขณะกำลังเจริญเติบโต
  บทที่ 8 : แหล่งพลังงานและธาตุคาร์บอนในการหมัก
  บทที่ 9 : การใช้แกสอ๊อกซิเจน
  บทที่10 : การปั่นกวน และให้อากาศในการหมัก
  บทที่11 : ผลของอ๊อกซิเจนในนนการหมัก
  บทที่12 : โภชนาการที่จำเป็นต่อการหมัก
  บทที่13 : อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการหมัก
  บทที่14 : ผลกระทบเนื่องจากพีเอชต่อการหมัก
  บทที่15 : ผลกระทบเนื่องจากค่าความไวของน้ำและโทนิซิตี้ต่อการหมัก
  บทที่16 : การเกิดผลผลิตจากการหมัก
  บทที่17 : ผลกระทบจากการยับยั้งและการกระตุ้นการเจริญเติบโตด้วยสารเคมี
  บทที่18 : เชื้อจุลินทรีย์ที่อัตราความเร็วในการเจริญเติบโตต่ำหรือเป็นศูนย์
  บทที่19 : ความล้าหลังในการเจริญเติบโต
  บทที่20 : การหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ผสม
  บทที่21 : การหมักแบบเก็บกักที่มีการซับสเตรต
  บทที่22 : แผ่นฟิลม์และก้อนชีวมวลในสื่อกลางการหมัก
  บทที่23 : การเจริญเติบโตเป็นโคโลนีบนพื้นผิวของสื่อกลางอาหารแข็ง
  บทที่24 : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับอัตโนมัติสังเคราะห์ของชีวมวล
  ภาคผนวก: Suplement
  บรรณานุกรม: Reference