รหัสวิชา รายละเอียด
 
  CU203
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป 3 หน่วย
(Curriculum and Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของหลักสูตร พื้นฐานที่ใช้กำหนดหลักสูตร ชนิดของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน หลักและวิธีสอนทั่วไป เทคนิคการสอน ทักษะการสอน กระบวนการสอน หลักการวางแผนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
  CU203
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป 3 หน่วย
(Curriculum and Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของหลักสูตร พื้นฐานที่ใช้กำหนดหลักสูตร ชนิดของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน หลักและวิธีสอนทั่วไป เทคนิคการสอน ทักษะการสอน กระบวนการสอน หลักการวางแผนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
  CU216
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3 หน่วย
(Analysis of Thai Textbooks)
ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยที่สำคัญตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน โดยพิจารณาความมุ่งหมายลักษณะความคิดเห็นและเนื้อหา ตลอดจนการกำหนดแบบเรียนในหลักสูตร ฝึกวิเคราะห์แบบรียนภาษาไทยในปัจจุบันตามแนววิเคราะห์ วรรณกรรม
  CU216
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3 หน่วย
(Analysis of Thai Textbooks)
ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยที่สำคัญตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน โดยพิจารณาความมุ่งหมายลักษณะความคิดเห็นและเนื้อหา ตลอดจนการกำหนดแบบเรียนในหลักสูตร ฝึกวิเคราะห์แบบรียนภาษาไทยในปัจจุบันตามแนววิเคราะห์ วรรณกรรม
  CU216(54)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 3 หน่วย
(ANALYSIS OF THAI TEXTBOOKS)
การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
  CU216(54)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 3 หน่วย
(ANALYSIS OF THAI TEXTBOOKS)
การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
  CU236
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วย
(Analysis of Social Studies Textbooka and Supplemantary Reading Books)
ศึกษาลักษณะของแบบเรียนสังคมศึกษาและหนังสืออ่านประกอบระดับมัธยม การวิเคราะห์และประเมินจุดประสงค์ เนื้อหาภาพประกอบ และกิจกรรมเสนอแนะในแบบเรียน หลักการเลือกและใช้แบบเรียนหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
  CU236
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วย
(Analysis of Social Studies Textbooka and Supplemantary Reading Books)
ศึกษาลักษณะของแบบเรียนสังคมศึกษาและหนังสืออ่านประกอบระดับมัธยม การวิเคราะห์และประเมินจุดประสงค์ เนื้อหาภาพประกอบ และกิจกรรมเสนอแนะในแบบเรียน หลักการเลือกและใช้แบบเรียนหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
  CU331
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum1)
  CU331
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum1)
  CU332
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum 2)
ศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิเคราะห์เป็นรายวิชาเพื่อศึกษาจุดประสงค์ ขอบเขตของวิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลำดับเนื้อหาวิชาระดับความยากง่าย ของเนื้อหาวิชาและความสอดคล้องของเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาเป็นพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลือกใช้เทคนิคการสอน แบบเรียน และสื่อการสอน
  CU332
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum 2)
ศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิเคราะห์เป็นรายวิชาเพื่อศึกษาจุดประสงค์ ขอบเขตของวิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลำดับเนื้อหาวิชาระดับความยากง่าย ของเนื้อหาวิชาและความสอดคล้องของเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาเป็นพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลือกใช้เทคนิคการสอน แบบเรียน และสื่อการสอน
  CU473
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี หน่วย
(Curriculum and Chemistry Strand)
  CU473
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี หน่วย
(Curriculum and Chemistry Strand)
  CU474
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ชีววิทยา 3 หน่วย
(CURRICULUM AND BIOLOGY STRAND)
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ชีววิทยา (Curriculum and Biology strand) : CU 474 เป็นกระบวนวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา เนื้อหาวิชาประกอบด้วยส่วนที่เป็น สาระหลักสูตรชีววิทยา กับ ส่วนที่เป็น สาระชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากตำรา เอกสารทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ตลอดจนประสบการณ์การสอนชีววิทยา โดยเน้นเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานชีววิทยา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรและสาระวิชาชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และนำไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  CU474
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ชีววิทยา 3 หน่วย
(CURRICULUM AND BIOLOGY STRAND)
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ชีววิทยา (Curriculum and Biology strand) : CU 474 เป็นกระบวนวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา เนื้อหาวิชาประกอบด้วยส่วนที่เป็น สาระหลักสูตรชีววิทยา กับ ส่วนที่เป็น สาระชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากตำรา เอกสารทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ตลอดจนประสบการณ์การสอนชีววิทยา โดยเน้นเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานชีววิทยา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรและสาระวิชาชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และนำไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  CU503
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมและจรจจยาบรรณในวิชาชีพครู 3 หน่วย
(Moral and Ethics in Teaching Profession)
  CU503
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมและจรจจยาบรรณในวิชาชีพครู 3 หน่วย
(Moral and Ethics in Teaching Profession)
  CU710(51)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วย
(CURRICULUM DEVELOPMENT)
การพัฒนาหลักสูตร
  CU710(51)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วย
(CURRICULUM DEVELOPMENT)
การพัฒนาหลักสูตร
  CU713(CU613)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารหลักสูตร หน่วย
(CURRICLUM MANAGEMENT)
  CU713(CU613)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารหลักสูตร หน่วย
(CURRICLUM MANAGEMENT)
  CU714(CU614)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินหลักสูตร หน่วย
(Curriculum Evaluation )
  CU714(CU614)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินหลักสูตร หน่วย
(Curriculum Evaluation )
  CU730(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน - หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )
-
  CU730(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน - หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )
-
  CU730(CU630)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )
  CU730(CU630)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )
  CU734(CU634)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร หน่วย
(Ethics and Leadership in Currculum Devlopment Community Development )
  CU734(CU634)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร หน่วย
(Ethics and Leadership in Currculum Devlopment Community Development )