รายวิชา CU332 สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2 (Social Studies in Secondary School Curriculum 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :
  สารบัญ :
  บทที่ 1 : หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ.2524...
  บทที่ 2 : วิชาสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  บทที่ 3 : ทักษะกระบวนการ
  บทที่ 4 : การเขียนสาระสำคัญและการสรุปใจความสำคัญ
  บทที่ 5 : หนังสืออ่านเพิ่มเติม...
  บทที่ 6 : การสอนข่าวและเหตุการณ์
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์ความสอดคล้อง...
  ภาคผนวก : Supplement
  ปก
  คำนำ :
  สารบัญ :
  บทที่ 1 : หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ.2524...
  บทที่ 2 : วิชาสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  บทที่ 3 : ทักษะกระบวนการ
  บทที่ 4 : การเขียนสาระสำคัญและการสรุปใจความสำคัญ
  บทที่ 5 : หนังสืออ่านเพิ่มเติม...
  บทที่ 6 : การสอนข่าวและเหตุการณ์
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์ความสอดคล้อง...
  ภาคผนวก : Supplement