รายวิชา CU236 การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา (Analysis of Social Studies Textbooka and Supplemantary Reading Books)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สมัยสุโขทัยถึงสมัยปฏิรูปการศึกษา
  บทที่ 2 : สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง...
  บทที่ 3 : สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง...
  บทที่ 4 : พัฒนาการของหนังสือเรียนสังคมศึกษา
  บทที่ 5 : ประเภทของหนังสือ การใช้หนังสือ...
  บทที่ 6 : ความสำคัญ ลักษณะที่ดีของหนังสือ...
  บทที่ 7 : การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
  บทที่ 8 : การตั้งวัตถุประสงค์ การศึกษาค้นคว้า...
  บทที่ 9 : ประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง...
  บทที่10 : ชนิดของเครื่องมือวิเคราะห์หนังสือ
  บทที่11 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ...
  บทที่12 : การใช้สถิติ การเสนอผล การสรุปผล...
  แบบฝึกหัด
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สมัยสุโขทัยถึงสมัยปฏิรูปการศึกษา
  บทที่ 2 : สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง...
  บทที่ 3 : สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง...
  บทที่ 4 : พัฒนาการของหนังสือเรียนสังคมศึกษา
  บทที่ 5 : ประเภทของหนังสือ การใช้หนังสือ...
  บทที่ 6 : ความสำคัญ ลักษณะที่ดีของหนังสือ...
  บทที่ 7 : การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
  บทที่ 8 : การตั้งวัตถุประสงค์ การศึกษาค้นคว้า...
  บทที่ 9 : ประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง...
  บทที่10 : ชนิดของเครื่องมือวิเคราะห์หนังสือ
  บทที่11 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ...
  บทที่12 : การใช้สถิติ การเสนอผล การสรุปผล...
  แบบฝึกหัด
  บรรณานุกรม :Reference