รายวิชา CU713(CU613) การบริหารหลักสูตร (CURRICLUM MANAGEMENT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 : การวางแผนงานการบริหารหลักสูตร
  บทที่ 4 : การนำหลักสูตรไปใช้
  บทที่ 5 : การจัดการงานด้านวิชาการ
  บทที่ 6 : การจัดการงานบริการเสริมวิชาการ
  บทที่ 7 : การพัฒนาบุคลากรทางการสอน
  บทที่ 8 : การนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน
  บทที่ 9 : การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในท้องถิ่น
  บทที่ 10 : การพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
  บทที่ 11 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารหลักสูตร
  บทที่ 12 : หลักสูตรระยะสั้น
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 : การวางแผนงานการบริหารหลักสูตร
  บทที่ 4 : การนำหลักสูตรไปใช้
  บทที่ 5 : การจัดการงานด้านวิชาการ
  บทที่ 6 : การจัดการงานบริการเสริมวิชาการ
  บทที่ 7 : การพัฒนาบุคลากรทางการสอน
  บทที่ 8 : การนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน
  บทที่ 9 : การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในท้องถิ่น
  บทที่ 10 : การพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
  บทที่ 11 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารหลักสูตร
  บทที่ 12 : หลักสูตรระยะสั้น
  บรรณานุกรม : Reference