รายวิชา CU730(48) หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Curriculum for Human Resource and Community Development)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  บทที่ 2 : แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  บทที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  บทที่ 4 : การจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  บทที่ 2 : แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  บทที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  บทที่ 4 : การจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  บรรณานุกรม : Reference