รายวิชา CU734(CU634) จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร (Ethics and Leadership in Currculum Devlopment Community Development )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : จริยธรรม ค่านิยม และคำที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 2 : จริยธรรมในหลักสูตร
  บทที่ 3 : จริยธรรมกับบุคคลากร
  บทที่ 4 : กระบวนการพัฒนาจริยธรรม
  บทที่ 5 : วิธีการปลูกฝังจริยธรรม
  บทที่ 6 : ภาวะผู้นำ
  บทที่ 7 : บทบาท ลักษณะ และประเภทของผู้นำ...
  บทที่ 8 : ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำการพัฒนาตนเองสู่
  บทที่ 9 : การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ
  บทที่ 10 : ความเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร
  บรรณานุกรม :Reference
  ภาคผนวก ก : เอกสารอ่านประกอบ :Supplement
  ภาคผนวก ข : คำคมสอนใจ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : จริยธรรม ค่านิยม และคำที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 2 : จริยธรรมในหลักสูตร
  บทที่ 3 : จริยธรรมกับบุคคลากร
  บทที่ 4 : กระบวนการพัฒนาจริยธรรม
  บทที่ 5 : วิธีการปลูกฝังจริยธรรม
  บทที่ 6 : ภาวะผู้นำ
  บทที่ 7 : บทบาท ลักษณะ และประเภทของผู้นำ...
  บทที่ 8 : ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำการพัฒนาตนเองสู่
  บทที่ 9 : การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ
  บทที่ 10 : ความเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร
  บรรณานุกรม :Reference
  ภาคผนวก ก : เอกสารอ่านประกอบ :Supplement
  ภาคผนวก ข : คำคมสอนใจ