รายวิชา CU203 หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป (Curriculum and Methods of Teaching)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา...
  บทที่2 : ประเภทของหลักสูตร
  บทที่3 : พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร
  บทที่4 : พื้นฐานทางสังคมที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
  บทที่5 : พื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
  บทที่6 : พื้นฐานเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
  บทที่7 : หลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
  บทที่8 : หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน
  บทที่9 : วิธีสอนทั่วไป
  บทที่10 : เทคนิคการสอน
  บทที่11 : ทักษะการสอน
  บทที่12 : หลักและการวางแผนการสอน
  บทที่13 : การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศ
  บทที่14 : ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มเกี่ยวกับหลักสูตร...
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก1:Supplement
  ภาคผนวก2:Supplement
  ภาคผนวก3:Supplement
  แบบฝึกหัด
  บทที่1 : ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา...
  บทที่2 : ประเภทของหลักสูตร
  บทที่3 : พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร
  บทที่4 : พื้นฐานทางสังคมที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
  บทที่5 : พื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
  บทที่6 : พื้นฐานเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
  บทที่7 : หลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
  บทที่8 : หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน
  บทที่9 : วิธีสอนทั่วไป
  บทที่10 : เทคนิคการสอน
  บทที่11 : ทักษะการสอน
  บทที่12 : หลักและการวางแผนการสอน
  บทที่13 : การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศ
  บทที่14 : ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มเกี่ยวกับหลักสูตร...
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก1:Supplement
  ภาคผนวก2:Supplement
  ภาคผนวก3:Supplement
  แบบฝึกหัด