รายวิชา CU710(51) การพัฒนาหลักสูตร (CURRICULUM DEVELOPMANT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
  บทที่2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
  บทที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางปีชญาการศึกษา
  บทที่4 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการพัฒนาหลักสูตร
  บทที่5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ผู้เรียนและความรู้
  บทที่6 การกำหนดมุ่งหมายและการจัดเนื้อหาหลักสูตร
  บทที่7 ประเภทของหลักสูตรและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  บทที่8 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
  บทที่9 การนำหลักสูตรไปใช้
  บทที่10 การประเมินหลักสูตร
  บทที่11 หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ
  บทที่12 หลักสูตรบูรณาการ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
  บทที่2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
  บทที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางปีชญาการศึกษา
  บทที่4 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการพัฒนาหลักสูตร
  บทที่5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ผู้เรียนและความรู้
  บทที่6 การกำหนดมุ่งหมายและการจัดเนื้อหาหลักสูตร
  บทที่7 ประเภทของหลักสูตรและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  บทที่8 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
  บทที่9 การนำหลักสูตรไปใช้
  บทที่10 การประเมินหลักสูตร
  บทที่11 หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ
  บทที่12 หลักสูตรบูรณาการ
  บรรณานุกรม