รายวิชา CU216 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย (Analysis of Thai Textbooks)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ตอนที่ 1 :ประวัติและพัฒนาการของแบบเรียนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(บทที่1-5)
  บทที่1 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
  บทที่2 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยา
  บทที่3 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยธนบุรี...
  บทที่4 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยปฏิรูปการศึกษา
  บทที่5 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยก่อนเปลี่ยน
  ตอนที่ 2 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา(บทที่6-8)
  บทที่ 6 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน
  บทที่ 7 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  บทที่ 8 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ตอนที่ 3 : การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย(บทที่9-12)
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์ส่วนประกอบของหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
  บทที่ 10 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยกรอง
  บทที่ 11 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยแก้ว
  บทที่ 12 : ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรม...
  บรรณานุกรม ตอนที่ 1 : Reference
  บรรณานุกรม ตอนที่ 2 : Reference
  บรรณานุกรม ตอนที่ 3 : Reference
  ตอนที่ 1 :ประวัติและพัฒนาการของแบบเรียนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(บทที่1-5)
  บทที่1 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
  บทที่2 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยา
  บทที่3 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยธนบุรี...
  บทที่4 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยปฏิรูปการศึกษา
  บทที่5 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยก่อนเปลี่ยน
  ตอนที่ 2 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา(บทที่6-8)
  บทที่ 6 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน
  บทที่ 7 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  บทที่ 8 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ตอนที่ 3 : การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย(บทที่9-12)
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์ส่วนประกอบของหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
  บทที่ 10 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยกรอง
  บทที่ 11 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยแก้ว
  บทที่ 12 : ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรม...
  บรรณานุกรม ตอนที่ 1 : Reference
  บรรณานุกรม ตอนที่ 2 : Reference
  บรรณานุกรม ตอนที่ 3 : Reference