รายวิชา CU714(CU614) การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติและพัฒนาการของการประเมิน
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
  บทที่ 3 : การประเมินก่อนนำหลักสูตรไปใช้
  บทที่ 4 : การประเมินระหว่างดำเนินการใช้หลักสูตร
  บทที่ 5 : การประเมินหลังการใช้หลักสูตร
  บทที่ 6 : รูปแบบการประเมินหลักสูตร
  บทที่ 7 : ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
  บทที่ 8 : การเขียนโครงการประเมินหลักสูตร
  บทที่ 9 :การใช้ผลการประเมินและจรรยาบรรณ...
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติและพัฒนาการของการประเมิน
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
  บทที่ 3 : การประเมินก่อนนำหลักสูตรไปใช้
  บทที่ 4 : การประเมินระหว่างดำเนินการใช้หลักสูตร
  บทที่ 5 : การประเมินหลังการใช้หลักสูตร
  บทที่ 6 : รูปแบบการประเมินหลักสูตร
  บทที่ 7 : ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
  บทที่ 8 : การเขียนโครงการประเมินหลักสูตร
  บทที่ 9 :การใช้ผลการประเมินและจรรยาบรรณ...