รายวิชา CU730(CU630) หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Curriculum for Human Resource and Community Development )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทที่1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
  บทที่2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุศยและชุมชน
  บทที่3 การพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตในชุมชน
  ต่อเนื่อง บทที่3
  ต่อเนื่องบทที่3
  บทที่4 การจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  บรรณานุกรม
  บทที่1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
  ปก
  บทที่2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุศยและชุมชน
  บทที่3 การพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตในชุมชน
  ต่อเนื่อง บทที่3
  ต่อเนื่องบทที่3
  บทที่4 การจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  บรรณานุกรม
  คำนำ