รายวิชา OR205 การคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Scientific and Mathematical Computation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : คอมพิวเตอร์ ความคลาดเคลื่อน...
  บทที่ 2 : วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับการหาราก...
  บทที่ 3 : การหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้น
  บทที่ 4 : การหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นและ...
  บทที่ 5 : การหาโค้งกระชับ
  บทที่ 6 :การประมาณค่าในช่วง
  บทที่ 7 : วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับการหาอนุพันธ์...
  บทที่ 8 :วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับการแก้สมการ...
  บทที่ 9 : ค่าเจาะจง
  ภาคผนวก ก..การใช้รหัสเทียมแสดงขั้นตอน...
  ภาคผนวก ข..ทบทวนเรื่องเมตริกซ์
  ภาคผนวก ค..ตัวอย่างโปรแกรมภาษาภาษาฟอร์แทรน...
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : คอมพิวเตอร์ ความคลาดเคลื่อน...
  บทที่ 2 : วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับการหาราก...
  บทที่ 3 : การหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้น
  บทที่ 4 : การหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นและ...
  บทที่ 5 : การหาโค้งกระชับ
  บทที่ 6 :การประมาณค่าในช่วง
  บทที่ 7 : วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับการหาอนุพันธ์...
  บทที่ 8 :วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับการแก้สมการ...
  บทที่ 9 : ค่าเจาะจง
  ภาคผนวก ก..การใช้รหัสเทียมแสดงขั้นตอน...
  ภาคผนวก ข..ทบทวนเรื่องเมตริกซ์
  ภาคผนวก ค..ตัวอย่างโปรแกรมภาษาภาษาฟอร์แทรน...
  บรรณานุกรม : Reference