รหัสวิชา รายละเอียด
 
  MC110
อ่านกันเถอะ...
การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Mass Communication)
ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การกระจายเสียง ความรู้ทั่วไปด้านโทรทัศน์และภาพยนต์ ประวัติและวิวัฒนาการ บทบามหน้าที่และอิทธิพลของสื่อมวลชน เปรียบเทียบสื่อด้านต่าง ๆ
  MC110
อ่านกันเถอะ...
การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Mass Communication)
ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การกระจายเสียง ความรู้ทั่วไปด้านโทรทัศน์และภาพยนต์ ประวัติและวิวัฒนาการ บทบามหน้าที่และอิทธิพลของสื่อมวลชน เปรียบเทียบสื่อด้านต่าง ๆ
  MC111
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น 3 หน่วย
(Communication Theory)
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารประเภทต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ทฤษฎีสื่อสารเพื่อนำมาใช้ในการสื่อสาร
  MC111
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น 3 หน่วย
(Communication Theory)
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารประเภทต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ทฤษฎีสื่อสารเพื่อนำมาใช้ในการสื่อสาร
  MC111(50)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการสื่อสาร 3 หน่วย
(COMMUNICRTION THEORY)
ศึกษา การสื่อสารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา สังคม
  MC111(50)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการสื่อสาร 3 หน่วย
(COMMUNICRTION THEORY)
ศึกษา การสื่อสารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา สังคม
  MC121
อ่านกันเถอะ...
การบรรณาธิกรณ์ 3 หน่วย
(Editing)
ศึกษาหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปในการจัดและตกแต่งหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร การเตรียมเนื้อหา และการบรรณาธิกรณ์หนังสือประเภทต่าง ๆ
  MC121
อ่านกันเถอะ...
การบรรณาธิกรณ์ 3 หน่วย
(Editing)
ศึกษาหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปในการจัดและตกแต่งหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร การเตรียมเนื้อหา และการบรรณาธิกรณ์หนังสือประเภทต่าง ๆ
  MC122
อ่านกันเถอะ...
นิตยสาร 3 หน่วย
(MAGAZINES)
นิตยสาร
  MC122
อ่านกันเถอะ...
นิตยสาร 3 หน่วย
(MAGAZINES)
นิตยสาร
  MC130
อ่านกันเถอะ...
หลักการพูดเบื้องต้น 3 หน่วย
(Fundamental Speech)
ศึกษาหลักทั่ว ๆ ไป และประเภทต่าง ๆ ของการพูดในที่สาธารณะ
  MC130
อ่านกันเถอะ...
หลักการพูดเบื้องต้น 3 หน่วย
(Fundamental Speech)
ศึกษาหลักทั่ว ๆ ไป และประเภทต่าง ๆ ของการพูดในที่สาธารณะ
  MC214
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน 3 หน่วย
(Introduction to Mass Communication Research)
ศึกษาแนวคิดและหลักการระเบียบวิธีวิจัยต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการและวิธีการวิจัยเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพสื่อสารมวลชน
  MC214
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน 3 หน่วย
(Introduction to Mass Communication Research)
ศึกษาแนวคิดและหลักการระเบียบวิธีวิจัยต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการและวิธีการวิจัยเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพสื่อสารมวลชน
  MC220
อ่านกันเถอะ...
การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Journalism)
ศึกษาว่าด้วยความเป็นมาของหนังสือพิมพ์จนถึงปัจจุบัน หน้าที่ของหนังสือพิมพ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นมาของเสรีภาพหนังสือพิมพ์ แนวโน้มของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  MC220
อ่านกันเถอะ...
การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Journalism)
ศึกษาว่าด้วยความเป็นมาของหนังสือพิมพ์จนถึงปัจจุบัน หน้าที่ของหนังสือพิมพ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นมาของเสรีภาพหนังสือพิมพ์ แนวโน้มของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  MC231
อ่านกันเถอะ...
การพูดในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Speaking in Daily Life)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพูดที่ต้องใช้ในโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การอวยพรวันเกิด วันมงคลสมรส การเยี่ยมไข้ การฉลองความสำเร็จ การเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ฯลฯ
  MC231
อ่านกันเถอะ...
การพูดในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Speaking in Daily Life)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพูดที่ต้องใช้ในโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การอวยพรวันเกิด วันมงคลสมรส การเยี่ยมไข้ การฉลองความสำเร็จ การเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ฯลฯ
  MC242
อ่านกันเถอะ...
ข่าววิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วย
(Television News Reporting)
ศึกษาหลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว หลักการเขียนสคริปต์ข่าวที่นำเสนอ โดยไม่มีภาพเหตุการณ์ (ข่าวด่วน) ข่าวที่นำเสนอโดยมีภาพนิ่งหรือกราฟฟิค ข่าวที่นำเสนอพร้อมภาพเหตุการณ์และเสียง การรายงานข่าวเหตุการณ์จากภาคสนามหรือจากแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ การคัดเลือกและลำดับภาพเหตุการณ์ประกอบข่าว
  MC242
อ่านกันเถอะ...
ข่าววิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วย
(Television News Reporting)
ศึกษาหลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว หลักการเขียนสคริปต์ข่าวที่นำเสนอ โดยไม่มีภาพเหตุการณ์ (ข่าวด่วน) ข่าวที่นำเสนอโดยมีภาพนิ่งหรือกราฟฟิค ข่าวที่นำเสนอพร้อมภาพเหตุการณ์และเสียง การรายงานข่าวเหตุการณ์จากภาคสนามหรือจากแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ การคัดเลือกและลำดับภาพเหตุการณ์ประกอบข่าว
  MC242(51)
อ่านกันเถอะ...
ข่าววิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วย
(TELEVISION NEWS REPORTING)
ศึกษา การส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรือข่าววิทยุโทรทัศน์
  MC242(51)
อ่านกันเถอะ...
ข่าววิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วย
(TELEVISION NEWS REPORTING)
ศึกษา การส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรือข่าววิทยุโทรทัศน์
  MC311
อ่านกันเถอะ...
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Public Relations)
ศึกษาความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์ วิธีการดำเนินงาน เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  MC311
อ่านกันเถอะ...
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Public Relations)
ศึกษาความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์ วิธีการดำเนินงาน เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  MC312
อ่านกันเถอะ...
สื่อสารมวลชนกับสังคม 3 หน่วย
(Mass Communication and Society)
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางการวิพากษ์วิจารณ์ด้านสื่อสารมวลชนอย่างมีเหตุผล อิทธิพลและบทบาทของสื่อสารมวลชนที่มีต่อวัฒนธรรมและสังคม
  MC312
อ่านกันเถอะ...
สื่อสารมวลชนกับสังคม 3 หน่วย
(Mass Communication and Society)
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางการวิพากษ์วิจารณ์ด้านสื่อสารมวลชนอย่างมีเหตุผล อิทธิพลและบทบาทของสื่อสารมวลชนที่มีต่อวัฒนธรรมและสังคม
  MC315
อ่านกันเถอะ...
หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 3 หน่วย
(Principles of Effective Communication)
ศึกษาหลักการสื่อสารด้านการเขียนการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง อุปสรรคและความล้มเหลวในการสื่อสาร การใช้สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพการณ์ต่าง ๆ
  MC315
อ่านกันเถอะ...
หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 3 หน่วย
(Principles of Effective Communication)
ศึกษาหลักการสื่อสารด้านการเขียนการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง อุปสรรคและความล้มเหลวในการสื่อสาร การใช้สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพการณ์ต่าง ๆ
  MC330
อ่านกันเถอะ...
การพูดสำหรับผู้นำ 3 หน่วย
(Speech for Leadership)
ศึกษาหลักการพูดแบบผู้นำ หลักการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและกลุ่มคน
  MC330
อ่านกันเถอะ...
การพูดสำหรับผู้นำ 3 หน่วย
(Speech for Leadership)
ศึกษาหลักการพูดแบบผู้นำ หลักการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและกลุ่มคน
  MC331
อ่านกันเถอะ...
วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Oral Communication for Business)
ศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
  MC331
อ่านกันเถอะ...
วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Oral Communication for Business)
ศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
  MC341(51)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วย
(TELEVISION SCRIPT WRITING)
โทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับง่านและผ่านไปเร็ว และเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
  MC341(51)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วย
(TELEVISION SCRIPT WRITING)
โทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับง่านและผ่านไปเร็ว และเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
  MC420(48)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนข่าว 3 หน่วย
(News Writing)
-
  MC420(48)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนข่าว 3 หน่วย
(News Writing)
-
  MC432
อ่านกันเถอะ...
วาทนิพนธ์ 3 หน่วย
(Speech Composition)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการพูด เน้นทักษะในการเตรียมการพูดตามรูปแบบต่าง ๆ
  MC432
อ่านกันเถอะ...
วาทนิพนธ์ 3 หน่วย
(Speech Composition)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการพูด เน้นทักษะในการเตรียมการพูดตามรูปแบบต่าง ๆ
  MC443(54)
อ่านกันเถอะ...
วิทยุชุมชน 3 หน่วย
(Community Radio Broadcast)
  MC443(54)
อ่านกันเถอะ...
วิทยุชุมชน 3 หน่วย
(Community Radio Broadcast)
  MC463(54)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมสื่อสารมวลชน 3 หน่วย
(Mass Communication Ethics)
  MC463(54)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมสื่อสารมวลชน 3 หน่วย
(Mass Communication Ethics)