รายวิชา MC443(54) วิทยุชุมชน (Community Radio Broadcast)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงการใช้ตำราศึกษาด้วยตนเอง
  บทที่1 แนวคิดการพัฒนาชุมชน
  บทที่2 พื้นฐานการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
  บทที่3 แนวคิดการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
  บทที่4 หน้าที่วิทยุชุมชน
  บทที่5 การจัดรายการวิทยุชุมชน
  บทที่6 การผลิตรายการวิทยุชุมชน
  บทที่7 ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงการใช้ตำราศึกษาด้วยตนเอง
  บทที่1 แนวคิดการพัฒนาชุมชน
  บทที่2 พื้นฐานการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
  บทที่4 หน้าที่วิทยุชุมชน
  บทที่5 การจัดรายการวิทยุชุมชน
  บทที่6 การผลิตรายการวิทยุชุมชน
  บทที่7 ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  บทที่3 แนวคิดการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง