รายวิชา MC432 วาทนิพนธ์ (Speech Composition)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ชนิดของการพูดและจุดมุ่งหมาย
  บทที่2 : วิธีโน้มน้าวใจ หรือชักจูงใจตามหลักของอริสโตเติล
  บทที่3 : การวิเคราะห์ผู้ฟังและกาลเทศะ
  บทที่4 : การปรับปรุงตัวผู้พูด
  บทที่5 : การเตรียมและการจัดเรื่องพูด
  บทที่6 : การเสนอเรื่องพูดบนเวที
  บทที่7 : ข้อบกพร่องบางประการเกี่ยวกับการเขียนวาทะ
  บทที่8 : การพูดในโอกาสต่างๆ ในสังคม
  บทที่9 : ตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ชนิดของการพูดและจุดมุ่งหมาย
  บทที่2 : วิธีโน้มน้าวใจ หรือชักจูงใจตามหลักของอริสโตเติล
  บทที่3 : การวิเคราะห์ผู้ฟังและกาลเทศะ
  บทที่4 : การปรับปรุงตัวผู้พูด
  บทที่5 : การเตรียมและการจัดเรื่องพูด
  บทที่6 : การเสนอเรื่องพูดบนเวที
  บทที่7 : ข้อบกพร่องบางประการเกี่ยวกับการเขียนวาทะ
  บทที่8 : การพูดในโอกาสต่างๆ ในสังคม
  บทที่9 : ตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
  บรรณานุกรม