รายวิชา MC420(48) การเขียนข่าว (News Writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความหมายและองค์ประกอบของข่าว
  บทที่2 : แหล่งข่าว
  บทที่3 :การรวบรวมข้อมูลข่าว
  บทที่4 :โครงสร้างและรูปแบบการเขียนข่าว
  บทที่5 : ความนำ
  บทที่6 :ส่วนเชื่อมและเนื้อข่าว
  บทที่7 :เทคนิคการเขียนข่าวบางประเภท
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความหมายและองค์ประกอบของข่าว
  บทที่2 : แหล่งข่าว
  บทที่3 :การรวบรวมข้อมูลข่าว
  บทที่4 :โครงสร้างและรูปแบบการเขียนข่าว
  บทที่5 : ความนำ
  บทที่6 :ส่วนเชื่อมและเนื้อข่าว
  บทที่7 :เทคนิคการเขียนข่าวบางประเภท
  บรรณานุกรม