รายวิชา MC330 การพูดสำหรับผู้นำ (Speech for Leadership)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ (Introduction to Leadership)
  บทที่ 2 : ปัจจัยสำคัญในเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้นำ
  บทที่ 3 :ผู้นำกับการติดต่อสื่อสาร(Leaders and Communication)
  บทที่ 4 :บุคลิกภาพของผู้นำ
  บทที่ 5 : การเตรียม การจัดเรื่องและการขึ้นเวทีพูด
  บทที่ 6 :การพูดต้อนรับผู้ใต้บังคับบัญชา
  บทที่ 7 : การออกคำสั่ง (Order-Giving)
  บทที่ 8 :การพูดกับฝูงชน (Mob)
  บทที่ 9 : วิธีพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานมีประสิทธิภาพน้อย
  บทที่10 :การพูดบรรยายสรุป(Briefing)
  บทที่11 :การตอบข้อซักถามข้องใจ (The Q & A)
  บทที่12 : วิธีเปลื้องทุกข์หรือการบำบัดข้อข้องใจ (Grivance and Complaint)
  บทที่13 :เทคนิคในการจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่สุภาพลำเอียงและสำคัญตนผิด
  บทที่14 :การฝึกอบรม (Training)
  บทที่15 :ผู้นำและเทคิคในการนำอภิปรายวิธีต่างๆ
  บทที่16 : การพูดในโอกาสต่างๆในสังคม (Situationl Speeches)
  บทที่16 :การพูดในโอกาสต่างๆในสังคม (Situationl Speeches) (ต่อ)
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ภาคผนวก
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ (Introduction to Leadership)
  บทที่ 2 : ปัจจัยสำคัญในเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้นำ
  บทที่ 3 :ผู้นำกับการติดต่อสื่อสาร(Leaders and Communication)
  บทที่ 4 :บุคลิกภาพของผู้นำ
  บทที่ 5 : การเตรียม การจัดเรื่องและการขึ้นเวทีพูด
  บทที่ 6 :การพูดต้อนรับผู้ใต้บังคับบัญชา
  บทที่ 7 : การออกคำสั่ง (Order-Giving)
  บทที่ 8 :การพูดกับฝูงชน (Mob)
  บทที่ 9 : วิธีพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานมีประสิทธิภาพน้อย
  บทที่10 :การพูดบรรยายสรุป(Briefing)
  บทที่11 :การตอบข้อซักถามข้องใจ (The Q & A)
  บทที่12 : วิธีเปลื้องทุกข์หรือการบำบัดข้อข้องใจ (Grivance and Complaint)
  บทที่13 :เทคนิคในการจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่สุภาพลำเอียงและสำคัญตนผิด
  บทที่14 :การฝึกอบรม (Training)
  บทที่15 :ผู้นำและเทคิคในการนำอภิปรายวิธีต่างๆ
  บทที่16 : การพูดในโอกาสต่างๆในสังคม (Situationl Speeches)
  บทที่16 :การพูดในโอกาสต่างๆในสังคม (Situationl Speeches) (ต่อ)
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ภาคผนวก
  หนังสืออ้างอิง