รายวิชา MC214 ความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน (Introduction to Mass Communication Research)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บทที่1 : การนำเข้าสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  บทที่2 : ความเข้าใจพื้นฐานในงานวิจัยด้านการสื่อสาร
  บทที่3 : ความรู้เบื้องต้นของการวิจัยด้านการสื่อสาร
  บทที่4 : จรรยาบรรณในการวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน
  บทที่5 : การออกแบบงานวิจัยด้านการสื่อสารมวลชนและการทดลอง
  บทที่6 : การออกแบบวิจัย สหสัมพันธ์ และกึ่งการทดลอง
  บทที่7 : การวัดผล
  บทที่8 : ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่9 : การวิจัยแบบสำรวจ
  บทที่10 : การสร้างแบบสอบถาม
  บทที่11 : กรรมวิธีข้อมูล
  บทที่12 : การสรุปผล
  บทสรุป : Conclusion
  การประเมินผลก่อนเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  การประเมินผลหลังเรียน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บทที่1 : การนำเข้าสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  บทที่2 : ความเข้าใจพื้นฐานในงานวิจัยด้านการสื่อสาร
  บทที่3 : ความรู้เบื้องต้นของการวิจัยด้านการสื่อสาร
  บทที่4 : จรรยาบรรณในการวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน
  บทที่5 : การออกแบบงานวิจัยด้านการสื่อสารมวลชนและการทดลอง
  บทที่6 : การออกแบบวิจัย สหสัมพันธ์ และกึ่งการทดลอง
  บทที่7 : การวัดผล
  บทที่8 : ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่9 : การวิจัยแบบสำรวจ
  บทที่10 : การสร้างแบบสอบถาม
  บทที่11 : กรรมวิธีข้อมูล
  บทที่12 : การสรุปผล
  บทสรุป : Conclusion
  การประเมินผลก่อนเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  การประเมินผลหลังเรียน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม