รายวิชา MC231 การพูดในชีวิตประจำวัน (Speaking in Daily Life)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การทักทายและการแนะนำให้รู้จักกัน
  บทที่ 2 : มารยาทไทย
  บทที่ 3 : การพูดและมารยาทในการไปงานมงคลต่าง ๆ
  บทที่ 4 : การสนทนา
  บทที่ 4 : การสนทนา...(ต่อ)
  บทที่ 5 : การพูดประชาสัมพันธ์
  บทที่ 6 : การพูดโทรศัพท์
  บทที่ 7 : การพูดวิทยุกระจายเสียง
  บทที่ 8 : การพูดออกโทรทัศน์
  บทที่ 9 : การพูดบรรยายภาพยนตร์ ภาพนิ่งและภาพกระจกฉาย
  บทที่ 10 : การใช้ภาษาทางวิทยุและโทรทัศน์
  บทที่ 11 : ศิลปะการเป็นโฆษก
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การทักทายและการแนะนำให้รู้จักกัน
  บทที่ 2 : มารยาทไทย
  บทที่ 3 : การพูดและมารยาทในการไปงานมงคลต่าง ๆ
  บทที่ 4 : การสนทนา
  บทที่ 4 : การสนทนา...(ต่อ)
  บทที่ 5 : การพูดประชาสัมพันธ์
  บทที่ 6 : การพูดโทรศัพท์
  บทที่ 7 : การพูดวิทยุกระจายเสียง
  บทที่ 8 : การพูดออกโทรทัศน์
  บทที่ 9 : การพูดบรรยายภาพยนตร์ ภาพนิ่งและภาพกระจกฉาย
  บทที่ 10 : การใช้ภาษาทางวิทยุและโทรทัศน์
  บทที่ 11 : ศิลปะการเป็นโฆษก
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม