รายวิชา MC130 หลักการพูดเบื้องต้น (Fundamental Speech)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำทั่วไปเกี่ยวกับวาทการ
  บทที่ 2 : หลักเบื้องต้นของการพูด
  บทที่ 3 : การเตรียมและการจัดเรื่องพูด
  บทที่ 4 : การเสนอเรื่องพูดบนเวที
  บทที่ 5 : มรรยาทในการพูดและการฟัง
  บทที่ 6 : ชนิดของการพูด
  บทที่ 7 : การพูดแบบสาธิต (Demonstration Speech)
  บทที่ 8 : การพูดรายงาน (The Report Speech)
  บทที่ 9 : การพูดวิจารณ์
  บทที่ 10 : การประชุมและการพูดรายงานการประชุม
  บทที่ 11 : การเล่าเรื่อง
  บทที่ 12 : การพูดปรึกษากับผู้ปกครองและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
  บทที่ 13 : การสัมภาษณ์
  บทที่ 14 : การแสดงปาฐกถา
  บทที่ 15 : การอภิปราย และการสอนแบบอภิปราย
  บทที่ 15 : การอภิปราย และการสอนแบบอภิปราย...(ต่อ)
  บทที่ 16 : การโต้วาที
  บทที่ 17 : การพูดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อมารยาทในสังคม
  บทที่ 18 : การประเมินผลหรือการวัดความสามารถในการพูด
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำทั่วไปเกี่ยวกับวาทการ
  บทที่ 2 : หลักเบื้องต้นของการพูด
  บทที่ 3 : การเตรียมและการจัดเรื่องพูด
  บทที่ 4 : การเสนอเรื่องพูดบนเวที
  บทที่ 5 : มรรยาทในการพูดและการฟัง
  บทที่ 6 : ชนิดของการพูด
  บทที่ 7 : การพูดแบบสาธิต (Demonstration Speech)
  บทที่ 8 : การพูดรายงาน (The Report Speech)
  บทที่ 9 : การพูดวิจารณ์
  บทที่ 10 : การประชุมและการพูดรายงานการประชุม
  บทที่ 11 : การเล่าเรื่อง
  บทที่ 12 : การพูดปรึกษากับผู้ปกครองและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
  บทที่ 13 : การสัมภาษณ์
  บทที่ 14 : การแสดงปาฐกถา
  บทที่ 15 : การอภิปราย และการสอนแบบอภิปราย
  บทที่ 15 : การอภิปราย และการสอนแบบอภิปราย...(ต่อ)
  บทที่ 16 : การโต้วาที
  บทที่ 17 : การพูดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อมารยาทในสังคม
  บทที่ 18 : การประเมินผลหรือการวัดความสามารถในการพูด
  หนังสืออ้างอิง