รายวิชา MC331 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Oral Communication for Business)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
  บทที่ 2 :ตัวเราและการสื่อสาร
  บทที่ 3 :การติดต่อกับผู้อื่น
  บทที่ 4 : การสื่อสารแบบอวัจนภาษา
  บทที่ 5 : การเลือก การวิเคราะห์ การเตรียมและการจัดเรื่องพูด
  บทที่ 6 :การปรับปรุงตัวผู้พูด
  บทที่ 7 :การประชุมและการพูดรายงานการประชุม
  บทที่ 8 :การพูดอภิปราย
  บทที่ 9 : ศิลปะในการฟัง
  บทที่10 : ศิลปะในการตอบคำถาม
  บทที่11 : การพูดโทรศัพท
  บทที่12 :กลุ่มและการสื่อสาร
  ภาคผนวก (ตัวอย่างข้อสอบ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
  บทที่ 2 :ตัวเราและการสื่อสาร
  บทที่ 3 :การติดต่อกับผู้อื่น
  บทที่ 4 : การสื่อสารแบบอวัจนภาษา
  บทที่ 5 : การเลือก การวิเคราะห์ การเตรียมและการจัดเรื่องพูด
  บทที่ 6 :การปรับปรุงตัวผู้พูด
  บทที่ 7 :การประชุมและการพูดรายงานการประชุม
  บทที่ 8 :การพูดอภิปราย
  บทที่ 9 : ศิลปะในการฟัง
  บทที่10 : ศิลปะในการตอบคำถาม
  บทที่11 : การพูดโทรศัพท
  บทที่12 :กลุ่มและการสื่อสาร
  ภาคผนวก (ตัวอย่างข้อสอบ)
  บรรณานุกรม