รหัสวิชา รายละเอียด
 
  HE105
อ่านกันเถอะ...
อนามัยส่วนบุคคลและชุมนุมชน 2 หน่วย
(Personal and community Hygiene)
ศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับอนามัยส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและทางจิต และการรักษาอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เน้นถึงการปฏิบัติและสร้างสุขนิสัยประจำวัน องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการอนามัย และปัญหาเกี่ยวกับอนามัยในประเทศไทย การปฎิบัติงานการควบคุม การสุขาภิบาล การป้องกันโรคติดต่อ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
  HE105
อ่านกันเถอะ...
อนามัยส่วนบุคคลและชุมนุมชน 2 หน่วย
(Personal and community Hygiene)
ศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับอนามัยส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและทางจิต และการรักษาอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เน้นถึงการปฏิบัติและสร้างสุขนิสัยประจำวัน องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการอนามัย และปัญหาเกี่ยวกับอนามัยในประเทศไทย การปฎิบัติงานการควบคุม การสุขาภิบาล การป้องกันโรคติดต่อ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
  HE105(50)
อ่านกันเถอะ...
สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3 หน่วย
(Personal and Community)
ศึกษาความรู้เบื้องต้น สุขวิทยาอวัยวะร่างกาย สมรรถาพทางกาย อาหารโภชนาการ การสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม
  HE105(50)
อ่านกันเถอะ...
สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3 หน่วย
(Personal and Community)
ศึกษาความรู้เบื้องต้น สุขวิทยาอวัยวะร่างกาย สมรรถาพทางกาย อาหารโภชนาการ การสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม
  HE240
อ่านกันเถอะ...
ไวรัส แบคทีเรีย และพาราสิทกับการเกิดโรค 2 หน่วย
(Virus, Bacteria and Parasite)
ศึกษาถึงลักษณะของไวรัส แบคทีเรียและพาราสิท เฉพาะที่ทำให้เกิดโรคกับคน และสัตว์การเกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค และการควบคถม การป้องกัน โรคที่เกิดจาก ไวรัส แบคทีเรีย และพาราสิท
  HE240
อ่านกันเถอะ...
ไวรัส แบคทีเรีย และพาราสิทกับการเกิดโรค 2 หน่วย
(Virus, Bacteria and Parasite)
ศึกษาถึงลักษณะของไวรัส แบคทีเรียและพาราสิท เฉพาะที่ทำให้เกิดโรคกับคน และสัตว์การเกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค และการควบคถม การป้องกัน โรคที่เกิดจาก ไวรัส แบคทีเรีย และพาราสิท
  HE311
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 1 4 หน่วย
(Teaching Behavior in Health Education 1)
ศึกษาถึงความหมายของการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา แนวความคิดในการสอนสุขศึกษา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ หลักทั่วไปในการสอน วิธีสอนและกิจกรรมต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์การสอนสุขศึกษา
  HE311
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 1 4 หน่วย
(Teaching Behavior in Health Education 1)
ศึกษาถึงความหมายของการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา แนวความคิดในการสอนสุขศึกษา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ หลักทั่วไปในการสอน วิธีสอนและกิจกรรมต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์การสอนสุขศึกษา
  HE312
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 2 4 หน่วย
(Teaching Behavior in Health Education 2)
ศึกษาถึงเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร การทำโครงการสอนระยะยาว การทำบันทึกการสอน การวัดและประเมินผลวิชาสุขศึกษาในโรงเรียน (การทำแบบทดสอบ) ปัญหาและอุปกรณ์ในการเรียน การสอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียน (ในการเรียนให้การปฎิบัติจริงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมด้วย)
  HE312
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 2 4 หน่วย
(Teaching Behavior in Health Education 2)
ศึกษาถึงเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร การทำโครงการสอนระยะยาว การทำบันทึกการสอน การวัดและประเมินผลวิชาสุขศึกษาในโรงเรียน (การทำแบบทดสอบ) ปัญหาและอุปกรณ์ในการเรียน การสอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียน (ในการเรียนให้การปฎิบัติจริงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมด้วย)
  HE340
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมโรคติดต่อ 2 หน่วย
(Communicable Diseases Control)
ศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาเบื้องต้น การเกิด การแพร่ ระยะฟักตัว และการระบาดของโรคติดต่อ หลักการป้องกันและควบคุมโรคประเภทต่าง ๆ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การแยก การกักกัน การทำลายโรค การกำจัดสื่อนำโรค
  HE340
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมโรคติดต่อ 2 หน่วย
(Communicable Diseases Control)
ศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาเบื้องต้น การเกิด การแพร่ ระยะฟักตัว และการระบาดของโรคติดต่อ หลักการป้องกันและควบคุมโรคประเภทต่าง ๆ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การแยก การกักกัน การทำลายโรค การกำจัดสื่อนำโรค
  HE341
อ่านกันเถอะ...
การสาธารณสุขเบื้องต้น 2 หน่วย
(Introduction to Public Health)
การศึกษาเรื่องความหมาย หลักและแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุขขอบข่ายและสิ่งแวดล้อม ขอบข่ายประวัติ และการบริหารงานสาธารณสุขการจัดและดำเนินงานของหน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิ และองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่เข้ามาช่วยงานด้านสุขภาพและอนามัยต่าง ๆ ทั้งในตัวเมืองและชนบท รวมถึงการศึกษาด้านกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข
  HE341
อ่านกันเถอะ...
การสาธารณสุขเบื้องต้น 2 หน่วย
(Introduction to Public Health)
การศึกษาเรื่องความหมาย หลักและแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุขขอบข่ายและสิ่งแวดล้อม ขอบข่ายประวัติ และการบริหารงานสาธารณสุขการจัดและดำเนินงานของหน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิ และองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่เข้ามาช่วยงานด้านสุขภาพและอนามัยต่าง ๆ ทั้งในตัวเมืองและชนบท รวมถึงการศึกษาด้านกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข
  HE341(54)
อ่านกันเถอะ...
การสารณสุขเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Public Health)
การสารณสุขเบื้องต้น
  HE341(54)
อ่านกันเถอะ...
การสารณสุขเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Public Health)
การสารณสุขเบื้องต้น
  HE343(51)
อ่านกันเถอะ...
อนามัยส่วนบุคคล 3 หน่วย
(PERSONAL HEALTH)
อนามัยส่วนบุคคล
  HE343(51)
อ่านกันเถอะ...
อนามัยส่วนบุคคล 3 หน่วย
(PERSONAL HEALTH)
อนามัยส่วนบุคคล
  HE345
อ่านกันเถอะ...
โภชนาการ 2 หน่วย
(Nutrition)
ศึกษาถึงชนิดและคุณค่าของอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพ การถนอมคุณค่าทางอาหาร การสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับอาหารคนไทย โดยเฉพาะในชนบทและการแนะนำเกี่ยวกับอาหารในโรงเรียนและในชุมชน
  HE345
อ่านกันเถอะ...
โภชนาการ 2 หน่วย
(Nutrition)
ศึกษาถึงชนิดและคุณค่าของอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพ การถนอมคุณค่าทางอาหาร การสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับอาหารคนไทย โดยเฉพาะในชนบทและการแนะนำเกี่ยวกับอาหารในโรงเรียนและในชุมชน
  HE345(48)
อ่านกันเถอะ...
โภชนาการ 2 หน่วย
(NUTRITION )
-
  HE345(48)
อ่านกันเถอะ...
โภชนาการ 2 หน่วย
(NUTRITION )
-
  HE346
อ่านกันเถอะ...
การปฐมพยาบาล 2(3) หน่วย
(First-Aids)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญและความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องการตกเลือด การห้ามเลือด บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อยลวก การหมดสติ การผายปอด การปฐมพยาบาล สิ่งแปลกปลอกเข้าสู่ร่างกาย กระดูกแตก หัก ข้อต่อเคลื่อน การพันแผล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  HE346
อ่านกันเถอะ...
การปฐมพยาบาล 2(3) หน่วย
(First-Aids)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญและความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องการตกเลือด การห้ามเลือด บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อยลวก การหมดสติ การผายปอด การปฐมพยาบาล สิ่งแปลกปลอกเข้าสู่ร่างกาย กระดูกแตก หัก ข้อต่อเคลื่อน การพันแผล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  HE347
อ่านกันเถอะ...
สุขศาสตร์ในโรงเรียน 2 หน่วย
(School Health Education)
ความสำคัญของการจัดโครงกานสุขภาพในโรงเรียน การจัดและการวางแผนโครงการสุขภาพในโรงเรียน การดำเนินงานโครงกานสุขภาพในโรงเรียนร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ในโรงเนียน การจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ การจัดบริการสุขภาพ การสอนสุขศึกษา และการประเมินผลโครงการสุขภาพในโรงเรียน
  HE347
อ่านกันเถอะ...
สุขศาสตร์ในโรงเรียน 2 หน่วย
(School Health Education)
ความสำคัญของการจัดโครงกานสุขภาพในโรงเรียน การจัดและการวางแผนโครงการสุขภาพในโรงเรียน การดำเนินงานโครงกานสุขภาพในโรงเรียนร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ในโรงเนียน การจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ การจัดบริการสุขภาพ การสอนสุขศึกษา และการประเมินผลโครงการสุขภาพในโรงเรียน
  HE347(47)
อ่านกันเถอะ...
สุขศาสตร์ในโรงเรียน 2 หน่วย
(School Health Education)
-
  HE347(47)
อ่านกันเถอะ...
สุขศาสตร์ในโรงเรียน 2 หน่วย
(School Health Education)
-
  HE355
อ่านกันเถอะ...
สุขศึกษาในชนบท 2 หน่วย
(Rural Health Education)
ศึกษาถึงปัญหาสุขภาพในชนบท การให้การสุขศึกษาแก่ประชาชนในชนบท การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของประชากรในชนบท การวางโครงกานสุขศึกษาในชนบท วิธีการให้การสุขศึกษาในชนบท การใช้แหล่งวัสดุอุปกรณ์สุขศึกษา ตลอดจนการติดตามผลและประเมินผลสุขศึกษาในชนบท
  HE355
อ่านกันเถอะ...
สุขศึกษาในชนบท 2 หน่วย
(Rural Health Education)
ศึกษาถึงปัญหาสุขภาพในชนบท การให้การสุขศึกษาแก่ประชาชนในชนบท การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของประชากรในชนบท การวางโครงกานสุขศึกษาในชนบท วิธีการให้การสุขศึกษาในชนบท การใช้แหล่งวัสดุอุปกรณ์สุขศึกษา ตลอดจนการติดตามผลและประเมินผลสุขศึกษาในชนบท
  HE356
อ่านกันเถอะ...
อาชีวอนามัย 2 หน่วย
(Ocupational Health)
ศึกษาถึงขอบเขตและการให้บริการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย การจัดบริการด้านอาชีวอนามัยแก่ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ คณะผู้ดำเนินงานอาชีวอนามัยและบทบาทของแต่ละคน ในคณะตลอดจนการบริการงานอาชีวอนามัย
  HE356
อ่านกันเถอะ...
อาชีวอนามัย 2 หน่วย
(Ocupational Health)
ศึกษาถึงขอบเขตและการให้บริการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย การจัดบริการด้านอาชีวอนามัยแก่ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ คณะผู้ดำเนินงานอาชีวอนามัยและบทบาทของแต่ละคน ในคณะตลอดจนการบริการงานอาชีวอนามัย
  HE415
อ่านกันเถอะ...
การบริหารสุขศึกษาในโรงเรียน 3 หน่วย
(School Health Education Administration)
ศึกษาเกี่ยวกับความคิดรวบยอด และปัญหาของสุขศึกษาในโรงเรียน การจัดการวางแผน การจัดและการประสานงานเกี่ยวกับโครงการสุขภาพในโรงเนียน รวมทั้งหลักการจัดบุคลากรสิ่งแวดล้อมทางสุขศึกษาในโรงเรียนแบะการประเมินผลโครงการสุขศึกษาในโรงเรียนด้วย
  HE415
อ่านกันเถอะ...
การบริหารสุขศึกษาในโรงเรียน 3 หน่วย
(School Health Education Administration)
ศึกษาเกี่ยวกับความคิดรวบยอด และปัญหาของสุขศึกษาในโรงเรียน การจัดการวางแผน การจัดและการประสานงานเกี่ยวกับโครงการสุขภาพในโรงเนียน รวมทั้งหลักการจัดบุคลากรสิ่งแวดล้อมทางสุขศึกษาในโรงเรียนแบะการประเมินผลโครงการสุขศึกษาในโรงเรียนด้วย
  HE417(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาระการเรียนรู้สุขศึกษา - หน่วย
(Filed Experience in Health Education)
-
  HE417(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาระการเรียนรู้สุขศึกษา - หน่วย
(Filed Experience in Health Education)
-
  HE444
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว 2 หน่วย
(Family Education)
ศึกษาถึงกฎหมายครอบครัว ความเป็นมาของครอบครัว การเลือกคู่สมรส ความสัมพันธ์ก่อนสมรส และการสมรส การปรับตัวของสามีและภรรยา การมีบุตร ความเป็นพ่อเป็นแม่ การวางแผนครอบครัว การเตรียมตัวระหว่างมีครรภ์ การเตรียมตัวสำหรับการจะมีบุตร การวางแผนชีวิตอนาคตของตัวเองและของบุตร นอกจากนี้ยังศึกษาถึงวิกฤติการณ์ในครอบครัวอันได้แกปัญหาต่าง ๆ ที่อันจะเกิดขึ้นในชีวิตสมรสหน่วยงานบริการต่าง ๆ ของครอบครัว
  HE444
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว 2 หน่วย
(Family Education)
ศึกษาถึงกฎหมายครอบครัว ความเป็นมาของครอบครัว การเลือกคู่สมรส ความสัมพันธ์ก่อนสมรส และการสมรส การปรับตัวของสามีและภรรยา การมีบุตร ความเป็นพ่อเป็นแม่ การวางแผนครอบครัว การเตรียมตัวระหว่างมีครรภ์ การเตรียมตัวสำหรับการจะมีบุตร การวางแผนชีวิตอนาคตของตัวเองและของบุตร นอกจากนี้ยังศึกษาถึงวิกฤติการณ์ในครอบครัวอันได้แกปัญหาต่าง ๆ ที่อันจะเกิดขึ้นในชีวิตสมรสหน่วยงานบริการต่าง ๆ ของครอบครัว
  HE446
อ่านกันเถอะ...
สุขภาพของผู้บริโภค 2 หน่วย
(Consumer Health)
ศึกษาถึงเรื่องการป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค การโฆษณาชวยเชื่อทางสุขภาพ การเลือกผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ เช่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ และการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ การป้องกันใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภค
  HE446
อ่านกันเถอะ...
สุขภาพของผู้บริโภค 2 หน่วย
(Consumer Health)
ศึกษาถึงเรื่องการป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค การโฆษณาชวยเชื่อทางสุขภาพ การเลือกผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ เช่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ และการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ การป้องกันใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภค
  HE449
อ่านกันเถอะ...
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2 หน่วย
(Communicable and Non-Communicable Diseaes)
ศึกษาถึงชนิดของโรคติดต่อ ลักษณะอาการและการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ ๆ และศึกษาถึงสาเหตุ ลักษณะอาการของโรคไม่ติดต่อ และการป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญในประเทศไทย
  HE449
อ่านกันเถอะ...
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2 หน่วย
(Communicable and Non-Communicable Diseaes)
ศึกษาถึงชนิดของโรคติดต่อ ลักษณะอาการและการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ ๆ และศึกษาถึงสาเหตุ ลักษณะอาการของโรคไม่ติดต่อ และการป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญในประเทศไทย
  HE451
อ่านกันเถอะ...
โภชนาการสาธารณสุข 2 หน่วย
(Public Health Nutrition)
ศึกษาถึงความสัมพันธุ์ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพ สภาวะโภชนาการในชุมชน โรคที่เกี่ยวกับอาหารและความบกพร่องทางโภชนาการในชนบท แนวโน้มการผลิตอาหารกับการเพิ่มประชากรในประเทศไทย ปัญหาและการแก้ปัญหาทางโภชนาการในชุมชน
  HE451
อ่านกันเถอะ...
โภชนาการสาธารณสุข 2 หน่วย
(Public Health Nutrition)
ศึกษาถึงความสัมพันธุ์ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพ สภาวะโภชนาการในชุมชน โรคที่เกี่ยวกับอาหารและความบกพร่องทางโภชนาการในชนบท แนวโน้มการผลิตอาหารกับการเพิ่มประชากรในประเทศไทย ปัญหาและการแก้ปัญหาทางโภชนาการในชุมชน
  HE458
อ่านกันเถอะ...
อนามัยครอบครัว 2 หน่วย
(Family Hygiene)
ศึกษาถึงเรื่องความสำคัญของอนามัยในครอบครัว การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและส่งเสริมสุขภาพจิจและสุขภาพทางกายแก่สมาชิกในครอบครัวและเน้นในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลภายในบ้าน
  HE458
อ่านกันเถอะ...
อนามัยครอบครัว 2 หน่วย
(Family Hygiene)
ศึกษาถึงเรื่องความสำคัญของอนามัยในครอบครัว การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและส่งเสริมสุขภาพจิจและสุขภาพทางกายแก่สมาชิกในครอบครัวและเน้นในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลภายในบ้าน
  HE458(48)
อ่านกันเถอะ...
อนามัยครอบครัว 2 หน่วย
(FAMTLY HYGIENE )
-
  HE458(48)
อ่านกันเถอะ...
อนามัยครอบครัว 2 หน่วย
(FAMTLY HYGIENE )
-
  HE459
อ่านกันเถอะ...
การอนามัยแม่และเด็ก 2 หน่วย
(Maternal and Child Health)
ความเข้าใจและตระหนักในปัญหาของการอภิบาลมารดาและเด็กในสังคมเมืองหลวงและชนบท ความสำคัญและอิทธิพลของครอบครัว และสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กการปฏิสนธิ การเกิดและพัฒนา
  HE459
อ่านกันเถอะ...
การอนามัยแม่และเด็ก 2 หน่วย
(Maternal and Child Health)
ความเข้าใจและตระหนักในปัญหาของการอภิบาลมารดาและเด็กในสังคมเมืองหลวงและชนบท ความสำคัญและอิทธิพลของครอบครัว และสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กการปฏิสนธิ การเกิดและพัฒนา